Hjelper selvhjelp?

,

Nøtterøy kommune gjennomførte i 2010 et prosjekt med selvhjelpsgrupper som en del av kommunens arbeid  med individuell plan. Prosjektet hadde tittelen «Selvhjelp og individuell plan i psykisk helsefremmende arbeid».

Individuell plan er et verktøy for å bedre koordinering av tjenester til mennesker med behov for bistand fra flere instanser. Kommunen ville se nærmere på om selvhjelp kunne styrke dette arbeidet. Informasjons- og rekrutteringsarbeidet førte til at det ble etablert en selvhjelpsgruppe der deltakerne var foresatte til barn med individuell plan.

Målsetting

Målsettingen med prosjektet var å finne ut om deltakelse i selvhjelpsgruppe kunne bidra til at den enkelte aktiverte, mobiliserte og gjenerobret iboende ressurser. Videre ville man også bidra til ny kunnskap om hva som fremmer og hemmer selvhjelpsgruppearbeid og lære mer om arbeidets relevans inn i prosessene med en individuell plan.

Illustrasjonsbilde. Foto: Depositphoto.

Suksessfatorer

Som en del av prosjektet ble Agderforsk engasjert til å gjennomføre en prosessevaluering som denne rapporten bygger på. Prosessevalueringen viser at deltakerne har positive erfaringer med selvhjelpsgruppa. Gruppa representerer et fellesskap som deltakerne opplever tilhørighet til. Flere gir uttrykk for at de har blitt styrket ved å delta i selvhjelpsgruppa, både personlig og i rollen som mor og pårørende. Suksessfaktorene med selvhjelpsgruppa synes i all hovedsak å handle om homogenitet, tillit og klare strukturelle rammer.

Her kan du less rapporten Hjelper selvhjelp?