Stiftelsen Norsk selvhjelpsforum

Stiftelsen Norsk selvhjelpsforum ble etablert i 1998 og har omfattende erfaring med endrings- og utviklingsprosesser på individ-, gruppe- og organisasjonsnivå. Etablering av stiftelsen springer ut av erfaringer med selvhjelp og selvhjelpsgrupper på 80- og 90-tallet samt deltakelse og erfaringer fra flere prosjekter i samme periode.

Stiftelsens formål er å være en kunnskapsleverandør og et nasjonalt kompetanse- og ressurssenter for bruk av selvhjelp.

Stiftelsens hovedoppgave er å utvikle og formidle kunnskap om selvorganisert selvhjelp som endringsverktøy samt systematisere erfaringsbasert kunnskap om selvorganisert selvhjelp i helsefremmende og forebyggende arbeid og rehabilitering.

Norsk selvhjelpsforum driver:

KontaktStyret i NSF
Lilletorget 1, 0184 Oslo
post@norskselvhjelpsforum.no
Org.nr.: 980 495 361
Werner Christie – styreleder
Birgit Valla – styremedlem
Stian Biong – styremedlem
Raymond Tollefsen – styremedlem
Kari Kastmann – ansattes representant
Anne Grete Tandberg – vara ansattrepresentant

Selvhjelp er handling
«Selvhjelp er å ta utgangspunkt i opplevelsen av eget problem, gå inn i en prosess sammen med andre, for gjennom denne å erverve innsikt som aktiverer bruk av egne erfaringer for å oppnå forandring.»

Historikk

Norsk selvhjelpsforum samarbeidet med det daværende Helsedepartementet fra år 2000 om utviklingen av den nasjonale satsningen på selvorganisert selvhjelp. Denne satsingen ble første gang lansert i stortingsmeldingen Resept for et sunnere Norge (St. meld.nr. 16, 2002-2003) i 2003. Målet var å fremme systematisk kunnskap og metodeutvikling, og bidra til at befolkningen i Norge kan ta verktøyet i bruk når problemer oppstår.  

En nasjonal plan for selvhjelp ble lagt fram av Helsedirektoratet i 2004. Den ble senere revidert og videreført frem til 2018. Planens visjon: Alle mennesker skal vite hva selvhjelp er og kunne ta det i bruk når livsproblemer oppstår. 

Selvhjelp Norge ble etablert i 2006 som en følge av Nasjonal plan for selvhjelp. Virksomheten drives av NSF på oppdrag fra Helsedirektoratet og ble finansiert over statsbudsjettet tom. år 2022. I 2023 ble de øremerkede midlene over statsbudsjettet fjernet for Selvhjelp Norge og 100 andre organisasjoner noe som innebar en brå omstilling til årlig, søknadsbasert finansiering.

NSF driver også LINK Oslo – senter for selvhjelp og mestring, som ble etablert i 2004 og er finansiert av Oslo kommune. LINK Oslo er et byomfattende selvhjelpssenter for Oslo innbyggere.

Senteret ble etablert høsten 2004 og er en videreføring av prosjektet «Fra passiv mottaker til aktiv deltaker». Senteret arbeider for å øke kunnskapen om bruk av selvorganisert selvhjelp og selvhjelpsgrupper, som en mulighet for å håndtere egne problemer. LINK Oslo setter også i gang selvhjelpsgrupper.

Selvorganisert selvhjelp

Selvorganisert selvhjelp bygger på en grunnleggende erkjennelse av at alle mennesker har iboende ressurser som kan aktiveres, gjenerobres og mobiliseres når livsproblemer oppstår. Smertefulle og vonde erfaringer representerer viktig kunnskap om eget liv og disse erfaringene er verdifulle når forandring må til. Problemet er en drivkraft for endring. I endringsarbeidet tar vi i bruk kunnskap vi allerede har i oss selv. Ved å ta egne følelser og opplevelser på alvor gjør vi det smertefulle nyttig. 

Erfaringsbasert kunnskap

Kollektivt kan vi si at erfaringsbasert kunnskap om menneskers problemer representerer ressurser vi som samfunn ikke har viet tilstrekkelig oppmerksomhet. Ved å se og anerkjenne disse ressursene bidrar selvhjelpsarbeidet også til at vanlige livsproblemer ikke gjøres til sykdom, men normaliseres som naturlige variasjoner i livet. Mennesket og dets livsproblemer er en uutnyttet ressurs.  

Den viktigste forskjellen mellom behandling og selvorganisert selvhjelp er at behandling forutsetter at en ”ekspert” eller ”hjelper”, ut fra sin fagkunnskap gir råd eller annen faglig hjelp til en mottaker av denne hjelpen. Selvorganisert selvhjelp er et alternativ eller et supplement til profesjonelle tjenester. Begrepet selvorganisert selvhjelp brukes for å skille dette arbeidet fra “veiledet» eller «assistert selvhjelp” som knyttes til behandling i helsetjenesten.

Å mestre livet

Selvhjelpsarbeidets utgangspunkt er at livsproblemer representerer en drivkraft for endring og en kunnskapsbank for den enkelte. Vi er ikke enten syke eller friske, men beveger oss mellom disse ytterpunktene gjennom livsløpet. Gjennom selvhjelpsarbeid utvikler mennesker sine muligheter for håndtering og mestring av livets opp- og nedturer på en sunn måte. Selvhjelp er praksis for et salutogenetisk perspektiv på helse.

På Selvhjelp Norges hjemmesider finner du mer kunnskap.