Erfaringskompetanse + fag = fremtiden

Selvhjelp Norge er et viktig supplement til det offentlige helsevesenet både på individ- og systemnivå. Det er en investering i forebyggende helse som gir reduserte kostnader i det lange løp.

Den flotte konsekvensen av gratis lavterskeltilbud, er at enkeltindivider vil ha mindre behov for helsehjelp fra det offentlige. Det er med et stort spørsmålstegn jeg ser Selvhjelp Norge står i fare for å stå uten øremerkede midler fra statsbudsjettet fra nyttår. 

Jeg har i mange år jobbet med selvledelse/selvhjelp, og har fått mange spørsmål fra helsevesenet om hva det er som gjør at jeg står forholdsvis stødig. Det er ikke det samme som at alt har vært lett, for det har det virkelig ikke. Helt fra jeg fikk en kronisk sykdom og deretter skadet i en ulykke som fikk meg ut av arbeidslivet, har jeg jobbet med meg selv for å ha en god hverdag. For meg har utfordringer blitt en del av normaliteten. Ulike pårørenderoller har gitt meg nye erfaringer, og samtidig krevd mye av meg. Det har til tider vært en ensom vei å gå. 

Selvhjelpsgrupper = selvhjelp satt i system

Derfor ble jeg begeistret da Selvhjelp Norge krysset min vei. Selvhjelp satt i system, men med ansvar lagt på den enkelte. Vi hadde samme syn på mye. Jeg har god erfaring fra deltagelse i gruppe med felles utfordringer. Selvhjelp Norge initierer selvhjelpsgrupper veiledet av konstruktive retningslinjer. Verdien av et fellesskap hvor vi kan speiles i hverandre, er stor. I et trygt samspill med andre, er det lettere å få tilgang til egne ressurser. For meg ble det et viktig vendepunkt. Deltagelse i en gruppe gav meg inspirasjon til å søke mer kunnskap om selvledelse, og dette har jeg videre hatt fokus på i min rolle som coach. 

Samarbeid gjennom erfaringsdeling

Det siste halvannet året har jeg samarbeidet med Selvhjelp Norge gjennom erfaringsdeling på ulike områder og måter. Jeg har bl.a. via film delt min pårørenderolle ovenfor min mor som fikk en krevende Lewy Body Demens. Tilbakemeldingene fra folk som har sett filmen, har vært bra. Jeg har blitt møtt med mye takknemlighet, og beskjed om at den ble en god hjelp i egen situasjon.

Filmen vil også kunne ha verdi på andre arenaer som pårørendeskoler, utdannelse av helsepersonell på videregående- og høy skoler, ansatte på eldresentre, og kurs/konferanser/fagsamlinger innenfor demens.  

Jeg ser virkelig Selvhjelp Norge som viktig aktør inn i det forebyggende helsearbeidet. Både for enkeltpersoner og i et samfunnsperspektiv.

Vendepunkt

Min erfaring fra å delta i en gruppe med felles utfordringer bidrar nå, på kommunalt nivå, inn i det forebyggende arbeidet innenfor samme tematikk. Der ble erfaringen fra deltagelse i gruppe viet interesse da det hadde utgjort et vendepunkt for meg. De ønsket å ta erfaringen med i sitt videre arbeid. Et fagteam i helsevesenet med fokus på fremtidens sykehus ønsket erfaringsdeling innenfor demensområdet, og jeg har bidratt med min kompetanse ovenfor dem.  

Erfaringskompetanse sammen med fag er fremtiden

La enkeltindividet få beholde muligheten til å løfte seg selv – gjennom den oppbyggende arenaen en konstruktiv selvhjelpsgruppe er! 

Dette innlegget er publisert i forbindelse med statsbudsjettet 2023 der Selvhjelp Norge er «foreslått strøket for å ivareta andre prioriterte formål». Les mer her.