Nettsted: http://fmso.no

Kontaktinformasjon

E-post:
Telefon: 948 14 385

Postadresse

Torggata 1
0181 Oslo

Fellesskap mot seksuelle overgrep

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep (FMSO) er fellesorganisasjonen til landets sentre mot incest og seksuelle overgrep. FMSOs vedtektsfestede formål er å samle sentre mot incest og seksuelle overgrep i Norge som arbeider etter selvhjelpsideologi og å være bindeledd mellom medlemssentrene for utveksling av kunnskap og erfaring. FMSO fungerer som medlemssentrenes felles talerør i kontakt med myndigheter og media, og en høringsinstans i saker som omhandler seksuelle overgrep.

Sentrene mot incest og seksuelle overgrep er primært et selvhjelpstilbud til voksne personer som har vært utsatt for incest, seksuelle overgrep eller voldtekt og deres pårørende. Noen sentre har i tillegg et tilbud til barn og ungdom. Sentrene er et lavterskeltilbud uten krav til henvisning og et supplement til det offentlige hjelpeapparatet. Alle fylker har i dag minst et senter mot incest og seksuelle overgrep, og på landsbasis er det totalt 22 sentre. I tillegg finnes Dixi Ressurssenter mot voldtekt.

Et senter mot incest og seksuelle overgrep er et sted hvor kvinner, menn og ungdom som har vært utsatt for seksuelle overgrep kan få støtte til å bearbeide det de har vært utsatt for gjennom hjelp til selvhjelp. Sentrene tilbyr blant annet rådgivning per telefon, individuelle samtaler, deltakelse i selvhjelpsgrupper og andre aktiviteter som gruppevirksomhet og kurs. Sentrene vektlegger brukermedvirkning i utformingen av sine tjenester.

Sentrene mot incest og seksuelle overgrep har også som mål å bekjempe incest og seksuelle overgrep ved å drive forebyggende arbeid, slik som undervisning og annet opplysningsarbeid i samfunnet. Sentrene tilbyr også råd og veiledning til det øvrige hjelpeapparatet.