Utlysning av midler til forskning 2013

Utlysning av midler til forskning 2013

Sist endret:

I 2013 har Helsedirektoratet avsatt 2 millioner kroner til forskning på selvorganisert selvhjelp i folkehelsearbeid og lokalsamfunnsperspektiv. Frist: 27. september.

Selvorganisert selvhjelp er et helsefremmende arbeid rettet mot hele befolkningen. Det handler ikke om behandling av sykdom, men håndtering av livet. Tilskuddsordningen for forskning på selvorganisert selvhjelp skal bidra til å styrke det selvorganiserte selvhjelpsarbeidet som et bidrag i folkehelsearbeidet. Målet er å gjøre selvorganisert selvhjelp som arbeidsmåte tilgjengelig for befolkningen, fremme kunnskapsutvikling om selvorganisert selvhjelp og bidra til at selvorganisert selvhjelp som verktøy kan brukes innen folkehelsearbeid, psykisk helsearbeid og rus.

Hvem kan søke

Statlige mottakere, statlige/kommunale/fylkeskommunale bedrifter og stiftelser. Forskningsinstitutter, høgskoler og universitet er aktuelle søkere. I tillegg kan enkeltpersoner med tilknytning til et fagmiljø søke.

Mål

Målet for tilskuddsordningen er å få frem forskning som belyser og dokumenterer arbeidet med selvorganisert selvhjelp og kan gi viktige bidrag til videreutviklingen av arbeidet. Målet er at alle som arbeider med selvhjelp og kompetansesenteret Selvhjelp Norge skal tilføres ny kunnskap generert gjennom forskning. Kunnskapen skal bidra til realiseringen av målene i Nasjonal plan for selvhjelp og forskningen må sees på i forhold til mål i planen.

Referanse til statsbudsjettet

Kapittel 764 post 70 Helse- og omsorgsdepartementet.

Søknadsfrist

27. september 2013

Les mer om ordningen, søknad og formål på Helsedirektoratets nettsider.