Utlysning av midler til forskning 2010

Utlysning av midler til forskning 2010

Sist endret:

I 2010 har Helsedirektoratet avsatt 2,5 millioner kroner til forskning på selvorganisert selvhjelp i et folkehelse- og lokalsamfunnsperspektiv.

  
Dette er kopi av utlysningsteksten fra Helsedirektoratets sider.

Teksten finnes på: http://www.helsedirektoratet.no/tilskudd/andre/forskning_p__selvorganisert_selvhjelp_693534 

 

"Forskning på selvorganisert selvhjelp

I 2010 har Helsedirektoratet avsatt 2,5 mill. kroner til forskning på selvorganisert selvhjelp i et folkehelse- og lokalsamfunnsperspektiv.

Her følger kunngjøring av tilskuddsmidler i statsbudsjettets kapittel 0764 post 72. Selvhjelpsbegrepet blir brukt i mange sammenhenger, det er avgjørende at denne forskningen skal avgrenses til det vi kan beskrive som selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp skal i denne sammenheng forstås som å ta aktivt ansvar for egen livssituasjon og at selvhjelpsarbeidet skal drives på initiativ fra menneskene det gjelder, og selvhjelpsgrupper drives av mennesker som har et problem.

Det vil særlig være aktuelt å fokusere på ulike former for selvhjelpsvirksomhet i et lokalsamfunnsperspektiv.

De som kan søke er samfunnsfaglige forskningsmiljøer.

Søknadsfrist: 3. mai 2010

 

Mål for ordningen og målgruppe

Tilskuddsordningen for forskning på selvorganisert selvhjelp skal bidra til å styrke selvhjelpsarbeidet som et viktig alternativ og supplement innen psykisk helse og rus, jf. Nasjonal plan for selvhjelp. Målet er å gjøre selvorganisert selvhjelp som arbeidsmåte tilgjengelig for befolkningen, fremme kunnskapsutvikling om selvhjelp og bidra til at selvorganisert selvhjelp som verktøy kan brukes innen psykisk helsearbeid og rus, både for brukere og hjelpere. Målet for tilskuddsordningen er å få frem forskning som kan belyse og dokumentere faktorer som er virksomme i selvhjelpsarbeidet og forskning som ser på selvhjelp i samfunnsbildet og som derfor kan bidra til at selvorganisert selvhjelp blir tatt i bruk og videreutviklet på ulike arenaer.

 

Kriterier for måloppnåelse

Forskningen skal ha følgende problemstillinger:

 • Hvordan arter samarbeidet seg mellom organisasjoner og virksomheter som arbeider med selvhjelp? Foreligger det relevante samarbeidsområder og nyttige samarbeidsrelasjoner.
 • Er det noe som tyder på at bruk av selvhjelp skaper økt mestring for den enkelte og dermed mer helse både på individ og systemnivå?
 • Bruk av selvhjelp skjer i møter med deltagernes/berørtes erfaringsbaserte kunnskap og ansattes profesjonskunnskap. Hvordan etableres slike relasjoner? Kan man se tegn til at de virker inn på helsen til de som deltar.

Vurderingskriterier for tildeling av forskningsmidler er:

 • Faglig kvalitet og relevans
 • Problemstillinger
 • Valg av teori og metode
 • Framdrift/kostnader
 • Formidlingsplaner

Prosjektbeskrivelsen må ikke overskride 10 sider.

 

Krav til søknadens form og innhold

 

Generelle krav

 • Søknaden skal inneholde informasjon om søker, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, kontaktperson.
 • Søknaden skal undertegnes av styreleder eller den som har prokura.
 • Søknaden skal sendes til Helsedirektoratets postadresse: Helsedirektoratet, Postboks 7000, St. Olavs plass, 0130 Oslo
 • Det foreligger ikke noe søknadsskjema for ordningen.
 • Eventuelle søknader i brev datostemplet etter søknadsfristen vil kunne avvises.

Helsedirektoratet har bedt Norsk selvhjelpforum (NSF) om å nedsette en faggruppe som skal vurdere søknadene og gi råd til direktoratet i den endelige behandlingen av søknadene. Norsk Selvhjelpsforum ønsker å etablere en god dialog med forskerne/forskermiljøet/ene som får tilskudd over denne ordningen, og vil bl.a. invitere deltakerne til arbeidsseminar. Det forutsettes at forskningsmiljøet/ene som får tildelt tilskuddsmidler i tillegg leverer en midtveisrapport etter nærmere avtale med Norsk selvhjelpsforum.

Søknadene skal leveres i to eksemplarer, et til Helsedirektoratet og et til Norsk Selvhjelpsforum. Søknaden merkes ”Forskning på selvhjelp”.

 

Fordeling av tilskudd

Helsedirektoratet vil fordele tilskuddsmidlene i henhold til de regler som gjelder for tilskuddsforvaltningen i Helsedirektoratet og etter faggruppens anbefalinger.

Det vil bli opplyst om fordelingen av tilskudd i 2010 i brev til søkerne innen utgangen av juni 2010.

 

Side med ytterligere informasjon

For mer informasjon om selvorganisert selvhjelp, gå inn på følgende lenke:
http://www.helsedirektoratet.no/psykisk_helse_tjenesten/selvhjelp/

 

Kontaktpersoner

For faglige spørsmål vedrørende denne tilskuddsordningen:

Norsk Selvhjelpsforum
v/Solbjørg Talseth
Postboks 15, Majorstua
0330 Oslo Oslo

Kontortelefon: 23 33 19 00
Mobil Solbjørg Talseth: 90 88 10 67

 

Andre spørsmål om tilskuddsordningen:

Helsedirektoratet
v/Nina Søimer Andresen
Pb. 7000, St. Olavs plass
0130 Oslo

Direkte telefon: 24 16 30 82"