Selvhjelpsprosjekter finansiert av Sosial- og helsedirektoratet i 2006

Sist endret:

Som ett tiltak i Nasjonal plan for selvhjelp er det etablert en tilskuddsordning basert på prosjektstøtte. Denne ordningen forvaltes av Helse- og omsorgsdepartementet. Formålet med tilskuddsordningen er å øke og styrke selvhjelpsarbeidet innen psykisk helse.

I 2006 prioriterte SHdir prosjekter som stimulerer til utviklingsarbeid og samarbeid på selvhjelpsfeltet, både innholdsmessig og organisatorisk. Resultatet av prosjektarbeidet skal være tilgjengelig for Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp.

Organisasjon/virksomhet

Prosjekt

Høgskulen i Volda
www.hivolda.no

Igangsetting av studiet "Selvhjelp i brukermedvirkning".
Et prosjekt i samarbeid med Selvhjelp Norge, les mer.

ADHD-foreningen
http://www.adhd-foreningen.no/

Gjennomføring og oppstarting av selvhjelpsarbeid i ADHD-foreningen

Stiftelsen Fellesskap mot seksuelle overgrep
http://www.fmso.no/

E-post-tjeneste der utsatte gir råd til utsatte (+ forprosjekt for undersøkelse av incestsentrenes arbeid)

HIV Norge
http://www.hivnorge.no/

Å leve med hiv – videreføring av et gjennomført prosjekt

Etablering av selvhjelpsarbeid/
selvhjelpsgrupper for hiv-positive

Mental Helse Møre og Romsdal
http://www.mentalhelse.no 

Utredning og igangsettelse av selvhjelpsgrupper for ungdom

Modum kommune helsestasjons- og skolehelsetjeneste
http://www.modum.kommune.no/

Samle erfaring med KID (kurs i mestring av depresjon) for ungdom

Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK-LMS) http://www.aker.uio.no/LMS/

Selvhjelp ved hjelp av video/telefonkonferanser på IP.
Prosjektet drives av KPI Helse Midt-Norge

http://www.helse-midt.no/
templates/Page____
63820.aspx?epslanguage=EN

Lærings- og mestringssentret, Barn Ullevål sykehus
http://www.ulleval.no/modules/module_123/news_template
_avdeling.asp?iCategoryId=633

Selvhjelp i familien

Voksne for barn
www.vfb.no

Utvikle, tilrettelegge og tilby selvhjelpstiltak for barn og unge og deres foresatte knyttet til psykisk helse/psykososiale forhold

Lærings- og mestringssenteret Nordmøre og Romsdal
http://www.helse-midt.no/templates/Page____63828.aspx

Selvhjelpsgrupper for mennesker med overvekt

Mental Helse, Buskerud
http://www.mentalhelse.no 

Selvhjelpsvirksomhet ut fra ”Et friskere liv”

Stiftelsen Angstringen Norge
www.angstringen.no

Link Lyngen – Senter for selvhjelp og mestring
www.linklyngen.no