Helsedirektoratet legger ned tilskuddsordningen for selvhjelpsprosjekter (mars 2010)

Sist endret:

Siden 2005 har mellom 15 og 20 prosjekter årlig mottatt midler over tilskuddsordningen for selvhjelpsprosjekter. Prosjektene har bidratt til mye nyttig kunnskap om selvhjelp i løpet av disse årene. Imidlertid ser direktoratet nå nye behov for utvikling av selvhjelpsarbeidet.

 

Helsedirektoratet har besluttet å legge ned tilskuddsordningen for selvhjelpsprosjekter fra og med 2010. Det er imidlertid åpnet for at prosjekter som mottok tilskudd over denne ordningen i 2009, kan søke om midler også i 2010.

 

Begrunnelse for nedleggelse

Siden 2005 har mellom 15 og 20 prosjekter årlig mottatt midler over tilskuddsordningen for selvhjelpsprosjekter. Prosjektene har bidratt til mye nyttig kunnskap om selvhjelp i løpet av disse årene. Imidlertid ser direktoratet nå nye behov for utvikling av selvhjelpsarbeidet. Helsedirektoratet har derfor besluttet å inntil videre legge ned tilskuddsordningen for selvhjelpsprosjekter og omdisponere midlene for å opprette distriktskontorer for selvhjelp. Les mer om dette arbeidet på Helsedirektoratets sider.

 

Prosjekter som fikk støtte i 2009

For de prosjekter som fikk støtte i 2009 har direktoratet åpnet for at de også kan søke om prosjektstøtte i 2010. Dette gjøres for at prosjektene skal kunne få avsluttet virksomheten i henhold til de planene som var beskrevet i søknadene. Eventuelle søknader vil også i 2010 bli vurdert i henhold til regelverket for prosjekter for selvhjelp. Søknadsfrist for prosjektene er 12. april 2010. Helsedirektoratet åpner ikke for at prosjekter får slik støtte i 2011.

 

Mer informasjon om denne saken kan fås ved henvendelse til: 
Helsedirektoratet 
Divisjon primærhelsetjenester
Avd. psykisk helse og rus
v/Nina Søimer Andresen, tlf. 24 16 30 82