Helsedirektoratet informerer om selvorganisert selvhjelp, satsingen og revidering av nasjonal plan (mars 2010)

Sist endret:

Stadig flere mennesker får informasjon, kunnskap og tar i bruk selvhjelp her i landet. Selvhjelp er styrkingsarbeid som bidrar til at mennesker tar i bruk og gjenerobrer egne krefter slik at endringer blir varige.

Under er stikkord fra omtalen, les mer på Helsedirektoratets hjemmesider.

  • I 2010 vil Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp - Selvhjelp Norge (Knutepunktet) etablere distriktskontorer for selvhjelp.
  • I løpet av 2010 vil det bli utarbeidet en oppdatert utgave av Nasjonal plan for selvhjelp, basert på de erfaringer og den kunnskapen som er blitt gjort siden planen ble satt ut i livet. Målet er å gjøre planen til et godt arbeidsverktøy for alle de som ønsker å drive med selvorganisert selvhjelp i Norge.
  • I 2010 starter Selvhjelp Norge opp Selvhjelpsskolen. Denne vil ha fokus på skolering av mennesker som skal i gang med selvhjelpsarbeid lokalt.
  • Les mer om forskning og endringer i tilskuddsordningen til prosjekter på Helsedirektoratets hjemmesider.

 

 

Artikkelen i sin helhet:

 

SATSING PÅ SELVHJELP

 

Stadig flere mennesker får informasjon, kunnskap og tar i bruk selvhjelp her i landet. Selvhjelp er styrkingsarbeid som bidrar til at mennesker tar i bruk og gjenerobrer egne krefter slik at endringer blir varige. Selvhjelp handler om å håndtere problemer – små eller store – på en måte som gjør at mestring og livskvalitet øker.

 

I 2010 vil Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp - Selvhjelp Norge (Knutepunktet) etablere distriktskontorer for selvhjelp. Disse distriktskontorene skal ha i oppgave å:

  • Være et informasjonspunkt for selvhjelp i sitt dekningsområde.  
  • Være en pådriver for utvikling av selvhjelpsarbeidet i samarbeid med lokale aktører og gjennom dette bygge nettverk.
  • Være en faglig ressurs i sitt dekningsområde, blant annet ved å holde foredrag, informasjonsmøter og fagdager. 
  • Drive lokal igangsettertrening og etablere nettverk for igangsettere.
  • Samarbeid med lokale møteplasser etter hvert som disse etableres.
  • Igangsetting av grupper i samarbeid med lokale aktører i det området/lokalsamfunnet kontoret er etablert.

Vi oppfordrer kommuner, regionale helseforetak, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, NAV- kontor, frivillige organisasjoner og andre interesserte å ta kontakt med distriktskontorene. Se nedenfor for foreløpig oversikt over distriktskontorene.

 

Om satsingen

Nasjonal plan for selvhjelp (IS-1212) fra 2004 la grunnlaget for utviklingen av arbeidet med selvorganisert selvhjelp. Begrepet ”selvorganisert selvhjelp” brukes for å skille denne formen for selvhjelp fra ”veiledet eller assistert selvhjelp”, som knyttes til behandling i helsetjenesten. Siden oppstart av det systematiske arbeidet i 2006 har selvorganisert selvhjelp blitt utviklet både i forhold til innhold og strukturer for arbeidet. 

 

I løpet av 2010 vil det bli utarbeidet en oppdatert utgave av Nasjonal plan for selvhjelp, basert på de erfaringer og den kunnskapen som er blitt gjort siden planen ble satt ut i livet. Målet er å gjøre planen til et godt arbeidsverktøy for alle de som ønsker å drive med selvorganisert selvhjelp i Norge.

 

Knutepunktet

Nasjonal plan for selvhjelp står på to pilarer. Den første pilaren var opprettelsen og drift av kunnskapssenteret Knutepunktet som er drevet av Norsk selvhjelpsforum på oppdrag fra Helsedirektoratet. Senteret har vært i full drift siden 2006 og har pr i dag 8 ansatte. Knutepunktet arbeider med å innhente, videreutvikle og spre erfaringsbasert kunnskap om selvhjelp. Knutepunktet arrangerer ulike konferanser og seminarer. Denne våren står blant annet konferansen ”Selvhjelp i arbeidslivet - problemet som ressurs”på programmet. I tillegg driver Knutepunktet trening av mennesker som skal være igangsettere av nye selvhjelpsgrupper.

 

Selvhjelpsskolen

I 2010 starter Selvhjelp Norge opp Selvhjelpsskolen. Denne vil ha fokus på skolering av mennesker som skal i gang med selvhjelpsarbeid lokalt.

 

Forskning

Forskningsbasert kunnskap om selvhjelp i et folkehelseperspektiv er også en viktig del av Nasjonal plan for selvhjelp. Det er et stort behov for å få forskning på dette området og i 2008 ble det opprettet en tilskuddsordning for forskning på selvhjelp. I 2009 var det tre forskningsinstitusjoner som mottok midler til slik forskning og ordningen videreføres i 2010.

 

Slutt på tilskuddsordning

Nasjonal plan for selvhjelp har tidligere inkludert en tilskuddsordning for selvhjelpsprosjekter. Siden 2005 har mellom 15 og 20 prosjekter årlig mottatt midler. Prosjektene har bidratt til mye nyttig kunnskap om selvhjelp i løpet av disse årene. Imidlertid ser direktoratet nå nye behov for utvikling av selvhjelpsarbeidet. Helsedirektoratet har derfor besluttet og inntil videre legge ned tilskuddsordningen og omdisponere midlene for at de skal kunne brukes for å styrke satsningen på selvhjelp, slik at en når et bredere lag av befolkningen.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontaktinformasjon til Selvhjelp Norges distriktskontorer finner du her

Dersom det ikke er opprettet et kontor i ditt distrikt, og du ønsker informasjon om selvhjelpsarbeid eller er interessert i å starte selvhjelpsgrupper, kan du kontakte Nasjonalt knutepunkt for selvhjelp i Oslo.