Selvhjelpskunnskap til høgskoler og universiteter

Selvhjelpskunnskap til høgskoler og universiteter

Sist endret:

Selvhjelp Norge har som en av sine oppgaver å spre kunnskap om selvorganisert selvhjelp til universitets- og høgskolesektoren. Kunnskap om selvorganisert selvhjelp er relevant for flere studieretninger.

Over flere år har Selvhjelp Norge drevet undervisning ved norske høgskoler. Våren 2013 systematiserte vi dette arbeidet gjennom et prosjekt rettet mot studenter på ulike helse- og sosialfaglige utdanninger. Målet var å få selvorganisert selvhjelp inn i rammeplaner eller en felles forskrift for helse- og sosialutdanning.  Arbeidet retter seg i første omgang mot syv profesjonsutdanninger som har 30 studiepoeng felles.  De aktuelle retningene er: ergoterapi, sykepleie, vernepleie, barnevern, sosionom og bioingeniør. Undervsining om selvorganisert selvhjelp kan tilpasses inn i de opplegg som allerede er planlagt. I rammeplanen for disse utdanningene (kap 5a) står det at studentene skal ha kunnskap om "selvhjelpsorganisering". Selvhjelp Norge og Helsedirektoratet ønsker å spisse dette punktet i rammeplanen til å omhandle selvorganisert selvhjelp.

Både i 2015 og 2016 har Selvhjelp Norge fått i oppdrag fra Helsedirektoratet å ha særskilt fokus på undervisning ved norske høgskoler.

Selvorganisert selvhjelp

Selvhjelp Norge ønsker å gi studentene kunnskap om selvorganisert selvhjelp i utdanningsforløpet, slik at de kan bli gode ambassadører og informasjonsformidlere til mennesker de møter i sitt yrkesliv. Men også studenter opplever livsproblemer, enten knyttet til det å være student eller i livet i sin alminnelighet. Kunnskapen er altså ikke relevant kun i forhold til fremtidig arbeidsliv, men også i egen hverdag - her og nå.

Flere studenthelsetjenester rundt om i landet har fått tilført kunnskap om selvorganisert selvhjelp og skaper muligheter for selvhjelpsgrupper for sine studenter (noen selvorganiserte, mens andre er assisterte/ledede).

"Det har hatt stor betydning å vite om selvhjelp, hva det er og hva det gjør med en. Viktig både i studietid, jobb og privat", sier en av studentene som har deltatt i undervisning om selvhjelp.

Selvorganisert selvhjelp handler nettopp om det: å ta på alvor de følelsesmessige, psykiske sidene av det livet utsetter oss og våre nærmeste for. Tar vi egne følelser og tanker på alvor, styrker vi vår mulighet til å mestre de problemene som kommer når sykdom eller andre livshendelser rammer. Å ta opp i seg denne forståelsen er nyttig og viktig for nye helse- og sosialarbeidere. Dette handler om hvordan vi møter hverandre og tar i bruk relasjonene som oppstår i møtet mellom den som skal hjelpe og den som søker hjelp.

Undervisning om selvorganisert selvhjelp

Gjennom Nasjonal plan for selvhjelp 2014-2018 (IS-2168) har Selvhjelp Norge i oppgave å formidle kunnskap om selvorganisert selvhjelp ut i samfunnet. Selvhjelp Norge har en unik kunnskapsbase med erfaringsbasert kunnskap fra mennesker som har benyttet seg selvhjelp og selvhjelpsgrupper. Erfaringene handler om hvilken nytte mennesker har hatt av å ta selvorganisert selvhjelp i bruk.  Selvhjelp Norge vet at kunnskap om selvorganisert selvhjelp er med på å endre holdninger, og er et verktøy både innen forebygging og rehabilitering. Alltid handler det om psykiske helse, mestring og håndtering. Selvhjelpsforståelsen tar utgangspunkt i at alle mennesker har iboende ressurser som kan aktiveres, gjenerobres og mobiliseres, når livsproblemer oppstår. Selvhjelp er å ta dem i bruk.

Studenter ved norske høgskoler og universitet som har fått kunnskap om selvorganisert selvhjelp i sin utdanning har vist seg å bli viktige samarbeidspartnere ute i distriktene etter endt utdannelse. Studentene som har mottatt undervisning har sagt at det viktig å lære hva selvhjelp er og hvordan selvhjelp kan brukes hverdagen.

Kunnskap om selvorganisert selvhjelp er svært viktig for alle profesjoner som har med mennesker å gjøre.

Selvhjelp Norges distriktskontorer har som en av sine oppgaver å bidra med undervisning på høgskoler landet rundet. Ta kontakt med ett av kontorene for å avtale undervisning. Dette er en del av vårt oppdrag fra Helsedirektoratet, og derfor kostnadsfritt for høgskolene og universitetene.

Rapporten etter evalueringen av Selvhjelp Norges desentrale struktur pekte på viktigheten av å holde trykket oppe med undervisning om selvorganisert selvhjelp i høgskolene.  Helsedirektoratet oppfordrer høgskolene til å ta i bruk de muligheter Selvhjelp Norge gir for undervisning om selvorganisert selvhjelp.

Selvhjelp i samfunnsperspektiv

Det vil være nyttig for studentene å se arbeidet med selvorganisert selvhjelp i et samfunnsperspektiv. Arbeidet med selvorganisert selvhjelp er forankret i følgende dokumenter:

 • Folkehelsemeldinga (St.meld. 16 – 2002/2003)
 • Meld. St. 34 (2012–2013) Folkehelsemeldingen : God helse – felles ansvar
 • Meld. St. 19 (2014-2015) - Ny folkehelsemelding – Mestring og muligheter
 • Nasjonal Plan for selvhjelp 2014 - 2018 (IS-2168) Planen kom første gang i 2004.
 • Statsbudsjette(ne)
 • Opptrappingsplanen for rusfeltet
 • Strategiplan for arbeid og psykisk helse
 • Samhandlingsreformen (kommunale lærings- og mestringssentre)
 • Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (August 2011)
 • Nasjonal helse- og omsorgsplan 2011-2016 (Meld. St. 16 (2010-2011)
 • «Se meg!» - en helheltlig rusmiddelpolitikk (Meld. St. 30 -2011/2012)
 • Veileder for etablering og drift av frisklivssentraler (IS-1896)
 • Veileder for lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne (IS-2076)