Veileder for etablering og organisering av kommunale av frisklivssentraler

Sist endret:

Som en del av Samhandlingsreformen og et generelt økt fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid oppfordres kommunene til å etablere frisklivssentraler. Frisklivssentralene bør ha kunnskap om selvorganisert selvhjelp og informere brukere om selvhjelp.

Politiske dokumenter de senere årene, bla Samhandlingsreformen beskriver behovet for mer forebygging og mindre behandling. Reformen legger også opp til at mer behandling skal skje tidlig og nær der folk bor. Frisklivssentralene er et viktig tiltak og virkemiddel for å få dette til. Gjennom frisklivsresepter skal flere mennesker få en mulighet til opptrening og helsebyggende aktivitet i sitt nærmiljø. Det er treningsgrupper, kostholdskurs og mange andre gode ting, som er bra både for den fysiske og den psykiske helsa vår.

Frisklivssentralene bør ha kunnskap om selvorganisert selvhjelp og informere brukere om selvhjelp.

Den første veilederen kom i 2013, og ble revidert i 2016 (IS-1896).

Helsedirektoratet skriver i innledningen til den nye veilederen:

«Frisklivssentralene gjør en uvurderlig jobb både for den enkelte bruker, så vel som for kommunen og storsamfunnet for øvrig. Ved å fremme helse og forebygge sykdom skapes livskvalitet, god helse og gode liv.

Alle kommuner skal ha tilbud om forebyggende helsetjenester til befolkningen. Frisklivssentralen er en anbefalt måte å organisere slike tjenester på og en del av kommunens samlede helsetilbud. Denne veilederen beskriver hvordan en frisklivssentral bør etableres og drives.»

Veilederen sier følgende om selvorganisert selvhjelp:

«5.6.3.8 Selvorganisert selvhjelp

Selvorganisert selvhjelp kan være til hjelp for brukere etter gjennomført tilbud ved Frisklivssentralen.

Brukeren skal få informasjon om selvorganisert selvhjelp. Frisklivssentralen kan bistå med å tilrette-legge for etablering av selvhjelpsgrupper. Selvhjelp Norge (89) har oversikt over aktører som driver eller planlegger å starte opp selvorganiserte selvhjelpsgrupper og tilbyr blant annet introduksjons-seminarer om selvhjelp og igangsetterkurs.»

«Brukere har erfaring som kan være verdifull for andre brukere. Gjensidig utveksling av erfaringer, hjelp og støtte kan gi økt kunnskap om egen situasjon og mestringsopplevelser. Likemenn kan for eksempel gjøre avtaler med brukere og være følge til og fra kurs, grupper, trening og annen aktivitet. Ansatte ved frisklivssentralen bør ha kunnskap om selvorganisert selvhjelp (89). Mange brukere kan ha nytte av å delta i en selvhjelpsgruppe. Frisklivssentralen kan ha en støttefunksjon og bidra til etablering av likemannsgrupper.»

I veilederens oversikt over begreper presenteres selvorganisert selvhjelp slik:

«Selvorgansiert selvhjelp

Selvorganisert selvhjelp handler om å ta aktivt ansvar for egen livssituasjon. Arbeidet drives på initiativ fra menneskene det gjelder, og selvorganiserte selvhjelpsgrupper drives av mennesker som har et problem. En selvhjelpsgruppe er et verksted der mennesker kan aktivere sine iboende ressurser sammen med andre innenfor trygge rammer. Selvorganisert selvhjelp handler om å styrke enkeltmenneskers evne og mulighet til å delta i sin egen endringsprosess. Selvorganisert selvhjelp er et verktøy for å oppnå økt mestring, slik at mennesker kan håndtere livet på en bedre måte (190).»

Selvorganisert selvhjelp – et supplement til frisklivssentralenes tilbud

Selvorganisert selvhjelp kan styrke muligheten for at den enkelte klarer å skape og vedlikeholde nødvendig endring. En selvorganisert selvhjelpsgruppe kan være et sted å jobbe med de følelsene og tankene som oppstår når livsstilsendring skal gjøres. Et sted å finne krefter og mot til å gå videre. Informasjon og kunnskap om selvorganisert selvhjelp er nøkkelen til å gjøre dette til en reell mulighet for det enkelte menneske. At selvorganisert selvhjelp presenteres i veilederen styrker denne muligheten.

Våre distriktskontorer kan bidra med foredrag, informasjonsdager og materiell for å gjøre selvorganisert selvhjelp til en levende del av frisklivssentralenes arbeid.

Last ned veilederen her