Selvhjelp på de årlige statsbudsjett

Sist endret:

Det nasjonale informasjons- og kunnskapsformidlingsarbeidet om selvorganisert selvhjelp finansieres med årlige bevilgninger over Statsbudsjettet.
Årlig gis det føringer for retning på arbeidet.

 

Statsbudsjettet for 2016

«Selvhjelp

Målet med bevilgningen er å gjøre selvorganisert selvhjelp som metode tilgjengelig for flere, og fremme systematisk kunnskap og metodeutvikling på rus- og psykisk helsefeltet. I 2014 ble Nasjonal plan for selvhjelp revidert. Planen skal virke fra 2014 til 2018. Det ble også gjennomført en evaluering av Selvhjelp Norges distriktskontorer, hvor konklusjonen var at disse har bidratt til økt informasjonsformidling. Ved utgangen av 2014 hadde Selvhjelp Norge registrert 107 kontaktpunkter, mot 90 i 2013.

I 2015 ble det bevilget 17 mill. kroner til selvhjelpsarbeid. Det foreslås å videreføre øremerket tilskudd til Selvhjelp Norge i 2016.»

 

Statsbudsjettet for 2015

«Selvhjelp

I 2013 var det et mål at befolkningen skulle få informasjon om hvordan grupper for selvhjelp kan komme i gang. Det ble gjennomført en nasjonal informasjonskampanje på radio, og i helsides annonser i nasjonale og lokale medier. For første gang var alle syv distriktskontorene for selvhjelp i full drift i 2013, og antall lokale kontaktpunkter økte fra 70 til 90. Selvhjelp Norge arrangerte i 2013 bl.a. en nasjonal og seks regionale konferanser, gjennomførte 18 opplæringsseminarer for igangsettere av selvhjelpsgrupper og hadde drøyt 192 000 sidevisninger på sin nettjeneste.»

Om arbeidet med selvhjelp i 2015 er dette budsjettets føringer:

«Selvhjelp

Målet med bevilgningen er å gjøre selvorganisert selvhjelp som metode tilgjengelig for flere, og fremme systematisk kunnskap og metodeutvikling på rus- og psykisk helsefeltet. Selvorganisert selvhjelp er et viktig supplement for mange som har behov for å styrke sin psykiske helse. I 2014 ble det bevilget 16,5 mill. kroner til selvhjelpsarbeid. Det foreslås å videreføre øremerket tilskudd til Selvhjelp Norge i 2015.»

Statsbudsjettet for 2014

Kap. 764 Psykisk helse

Selvhjelp

Målet med bevilgningen er å gjøre selvorganisert selvhjelp som metode tilgjengelig for flere og fremme systematisk kunnskap og metodeutvikling på feltet. Selvorganisert selvhjelp er et viktig supplement for mange som har behov for å styrke sin psykiske helse. I 2013 hadde www.selvhjelp.no 155 021 sidevisninger og 17 500 hefter om selvorganisert selvhjelp ble distribuert. Det ble arrangert totalt 9 regionale og landsdekkende konferanser i regi av Selvhjelp Norge, og det ble arrangert 22 igangsetterkurs med til sammen 245 deltakere. Modellen med distriktskontorer for Selvhjelp Norge er under evaluering i 2013. Det ble bevilget 14 mill. kroner til formålet i 2013. Det foreslås 14,5 mill. kroner til formålet i 2014.

Kap. 763 Rustiltak

Kompetansesenteret Selvhjelp Norge mottar midler over denne ordningen for å drive informasjonsvirksomhet om selvorganisert selvhjelp overfor mennesker med rusproblemer og deres pårørende.

Nasjonal plan for selvhjelp er diagnoseuavhengig. Rusavhengighet og spesielle hensyn til rusavhengige og deres pårørende vil bli vurdert spesielt i forbindelse med revideringen av Nasjonal plan for selvhjelp i 2013.

Bevilgningen foreslås videreført i 2014.

 

Statsbudsjettet for 2013

«Kap. 764 Psykisk helse

Selvhjelp

Selvorganisert selvhjelp er et viktig supplement for mange som har behov for å styrke sin psykiske helse. Målet med bevilgningen er å gjøre selvorganisert selvhjelp som metode tilgjengelig for flere og å fremme systematisk kunnskap og metodeutvikling om selvhjelp.

I 2011 ble det gjennomført en nasjonal informasjonskampanje for økt allmennkunnskap om selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norge utgir et elektronisk nyhetsbrev som har om lag 12 000 mottakere, blant dem kommuner, Nav, høgskoler, arbeidslivets organisasjoner, bedriftshelsetjenester, fylker, helseforetak, frivillige organisasjoner, politikere og enkeltpersoner. Forskning på selvorganisert selvhjelp er viktig i arbeidet for å videreutvikle feltet. I 2011 mottok Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) i samarbeid med Diakonhjemmets høgskole og Høgskolen i Oslo midler til forskning. NIBR-rapporten Etablering og igangsetting av selvhjelpsgrupper ble gitt ut i mars 2012 og dokumenterer erfaringer fra etablering og igangsetting av selvhjelpsgrupper i Vestfold.

I 2012 er den desentraliserte strukturen fullt utbygd med sju distriktskontorer. Interessen for selvorganisert selvhjelp er økende. Modellen med distriktskontorer skal evalueres i 2013.

Det ble bevilget 13,5 mill. kroner til formålet i 2012. Det foreslås bevilget 14 mill. kroner i 2013. Bevilgningen må sees i sammenheng med bevilgninger til rusfeltet under kap.763.»

Statsbudsjettet for 2012

"Selvorganisert selvhjelp er et viktig supplement for mange som har behov for å styrke sin psykiske helse. Målet med bevilgningen er å gjøre selvorganisert selvhjelp som metode tilgjengelig for flere og å fremme systematisk kunnskap og metodeutvikling om selvhjelp. Det bevilges 13,5 mill. kroner til formålet i 2012. Bevilgningen må sees i sammenheng med bevilgninger til rusfeltet under kap.763."

Statsbudsjettet RUS, kap. 763:
"Selvorganisert selvhjelp er et viktig satsingsområde. I 2010 hadde Selvhjelp Norge en særlig satsing på rusmiddelfeltet. Dette var en vellykket strategi og rusmiddelfeltet vil i årene som kommer være en integrert del av satsingen på selvorganisert selvhjelp. Det vises til omtale under kap. 764, post 72."

Statsbudsjettet for 2011

Utdrag fra statsbudsjettet (Prop. 1S 2010/2011, Tilråding fra Helse- og omsorgsdepartementet):

Kap 764 Psykisk helse

"....

Selvhjelp

Selvhjelpsmetodikk er et viktig supplement for mange som har behov for å styrke sin psykiske helse. Arbeidet med Nasjonal plan for selvhjelp skal bidra til at tidligere erfaringer fra selvhjelpsrelatert arbeid og prosjekter tas i bruk og utvikles videre, og at selvhjelpsarbeidet i eksisterende nettverk styrkes. Målet er å gjøre selvorganisert selvhjelp som metode tilgjengelig for flere og å fremme systematisk kunnskap og metodeutvikling om selvhjelp. Feltet er i utvikling og metodikken er stadig mer etterspurt både i offentlig og privat sektor, i organisasjoner osv. Knutepunktet Selvhjelp Norge og tilskuddsordningen for forskning på selvhjelp er to viktige pilarer i arbeidet med å videreutvikle dette feltet.

Det ble bevilget 12,4 mill. kroner til satsingen på selvhjelp i 2010. Det er etablert fire distriktskontorer for selvorganisert selvhjelp. Distriktskontorenes oppgaver er blant annet å være en pådriver for utvikling av selvhjelpsarbeidet i samarbeid med lokale aktører, være en faglig ressurs i sitt dekningsområde, drive lokal igangsettertrening og samarbeide med lokale møteplasser etter hvert som disse etableres. Det foreslås å bevilget 13 mill. kroner til formålet i 2011."

 

Statsbudsjettet for 2010

Post 72 - Utviklingstiltak, sier dette om selvhjelp i proposisjon 1 fra Helse og omsorgsdepartementet for budsjettåret 2010:

Selvhjelp

Selvhjelpsmetodikk er et viktig supplement for mange som har behov for å styrke sin psykiske helse, og ”Nasjonal plan for selvhjelp” ble evaluert i 2008. Resultatene viser at satsingen har vært hensiktsmessig. Det er nødvendig med ytterligere kunnskapsutvikling på området, og internasjonalt samarbeid bør videreutvikles. Det skal arbeides for å gjøre selvhjelp mer kjent og tilgjengelig i befolkningen.
Det foreslås bevilget 12,4 mill. kroner til selvhjelp i 2010.