Politiske dokumenter og faglige veiledere – et verktøy i forankringsarbeidet

Sist endret:

De politiske føringene knyttet til selvorganisert selvhjelp er mange og arbeidet har sin plass i ulike faglige veiledere. Gjennom disse dokumentene kan lokale selvhjelpsaktører få drahjelp i arbeidet med å sette selvorganisert selvhjelp på dagsorden.

Nasjonal plan for selvhjelp 2014 -2018, ligger til grunn for Selvhjelp Norges arbeid. Helsedirektoratet er Selvhjelp Norges oppdragsgiver.

Politikk og faglige veiledere

Listen over politiske dokumenter og faglige veiledere og retningslinjer som setter selvorganisert selvhjelp på dagsorden er lang. Bak dette ligger politisk motivasjon til å gi selvhjelpsarbeidet fokus og faglige anbefalinger om å ta selvhjelpsressursene i bruk. Selvhjelp Norge er et verktøy for å gjøre intensjoner om til handling. Det er vårt oppdrag å bidra til at de politiske føringer og de faglige anbefalinger som gis, kan gjøres om til handling ved tilførsel av kunnskap.

Under de viktigste dokumentene hvor selvorganisert selvhjelp er beskrevet:

Selvhjelp Norges målsetting er at alle i Norge skal vite hva selvorganisert selvhjelp er og kunne ta kunnskapen i bruk når problemer oppstår. Alle som på ulikt vis arbeider på områder der selvorganisert selvhjelp er en del av arbeidsfeltet har altså et medansvar for å være med å gjøre politiske intensjoner om til handling.

En hverdag med mange faglige krav

Det er kanskje bare oss i Selvhjelp Norge som har kun selvhjelp som hovedarbeidsområde. NAV, kommuner, rusbehandling, frivilligsentraler, helseforetak, frisklivssentraler og mange andre steder har hovedfokus påmange oppgaver samtidig. Lovpålagte tjenester, helsehjelp og andre målsettinger der selvorganisert selvhjelp bare er en liten del. Etater og institusjoner har pålegg fra mange: politiske styringsdokumenter, lovverk og faglige retningslinjer. Dette vet vi, og det har vi respekt for. Derfor er det flott at Helsedirektoratet har gitt Selvhjelp Norge i oppdrag å ta vare på oppgaven med å spre selvhjelpskunnskapen Vi skal bidra til at flere kan se at selvorganisert selvhjelp er et både verdimessig og praktisk bidrag for at flere kan skape mer mestring og livskvalitet i eget liv.

Skriftlig materiell, foredrag, innlegg på konferanser, gjennomføring av seminarer og åpne møter er noen av våre metoder for å løse vårt informasjons- og kunnskapsformidlingsoppdrag.

Politiske dokumenter og faglige veiledere – et verktøy for deg!

Politiske dokumenter og faglige veiledere behøver ikke bare å oppfattes "som enda et pålegg". De kan tvert i mot tas i bruk som verktøy for å få satt selvorganisert selvhjelp på dagsorden.

Når selvorganisert selvhjelp løftes fram som en del av vår nasjonale politikk og som en del av retningslinjer og veiledere, kan det brukes som en døråpner lokalt. Føringene er gitt – lokale krefter kan med henvisning til styrende dokumenter få drahjelp i arbeidet med å sette selvorganisert selvhjelp på dagsorden.

Selvhjelp Norges distriktskontorer har følgende oppgaver:

  • være et informasjonspunkt for selvhjelp i sitt dekningsområde
  • styrke det lokale arbeidet gjennom kompetansehevende tiltak
  • være en pådriver for utvikling av selvhjelpsarbeidet i samarbeid med lokale aktører, og gjennom dette bygge nettverk
  • være en faglig ressurs i sitt dekningsområde, blant annet ved å holde foredrag, informasjonsmøter og fagdager og arrangere regionale konferanser
  • støtte opp om lokal igangsetting av selvorganiserte selvhjelpsgrupper og etablere nettverk for lokale aktører som er engasjert i dette arbeidet
  • samarbeide med lokale kontaktpunkter og sentre for selvhjelp og mestring etter hvert som disse etableres
  • spre kunnskap, slik at selvorganiserte selvhjelpsgrupper kan komme i gang

Ta kontakt med ditt nærmeste distriktskontor hvis du ønsker mer informasjon og et konkret bidrag i ditt nærområde!