Interpellasjon om selvhjelp i Stortinget, 8. mars 2007

Sist endret:

I en interpellasjon i Stortinget 8. mars 2007 reiser Odd Einar Dørum (Venstre) følgende spørsmål til Sylvia Brustad:

 

Norge har i dag en av Europas mest spennende satsninger på en viktig del av det sivile samfunn, nemlig selvhjelpsfeltet. Dette i form av Nasjonal plan for selvhjelp (Rapport IS1212 fra Sosial- og helsedirektoratet) og etableringen av knutepunktet Selvhjelp Norge (www.selvhjelp.no). Selvhjelp er en viktig del av landets psykiske helsearbeid og et virkemiddel i Opptrappingsplanen for psykisk helse. Forankring av selvhjelpsforståelsen i offentlig og privat sektor tar tid.

Erfaring og forskning synliggjør nødvendigheten av en knutepunktfunksjon som tar vare på og videreformidler selvhjelpskunnskapen i form av et kontinuerlig og varig forankret arbeid.
På hvilken måte vil statsråden følge opp selvhjelpsarbeidet etter Opptrappingsplanens utløp?Dette var et historisk øyeblikk for selvhjelpsfeltet. Debatten må kunne sies å være representativ for et samlet storting, og det er mulig å si at det er tverrpolitisk enighet om å føre selvhjelpsarbeidet videre. Følgende partier var representert i debatten: Statsråden (AP), interpellanten (V), et innlegg fra Inga Marte Torkildsen (SV) og et fra Bjørg Tørresdal (KrF).

Statsråden var så klar i sin tilbakemelding som overhodet mulig: Uten å forskuttere Statsbudsjettet sa statsråden at arbeidet skal videreføres og ikke legges ned. Statsråd Sylvia Brustad skal ha et fokus på dette og sørge for at det blir fulgt opp med en egen omtale i statsbudsjettet.

Statsråden hadde fokus på følgende:

  • forskning skal iverksettes i løpet av året
  • at selvhjelpsarbeidet tar tid
  • systematisering av levd erfaring
  • ivaretakelse av selvhjelpsperspektivet i utdanningene

 

Under følger statsrådens innlegg ved avslutning av debatten:

”Jeg synes det har vært en god debatt, og det er ingen tvil om at det også virker som det er veldig brei politisk enighet om at dette er et område som det er viktig å jobbe videre med for å gi flere muligheter til både å kunne delta i selvhjelpsgrupper og på andre måter få mulighet til å mestre sitt eget liv på en enda bedre måte, til tross for vanskelige livssituasjoner.

Jeg kan bare forsikre representanten Dørum om at jeg kommer til å prøve å bidra ut fra den jobben jeg nå har, på en god måte på dette området som – der er jeg enig med Dørum – ikke gir uttelling i morgen eller i overmorgen og kanskje heller ikke om noen år. Men allikevel skal vi ha stort fokus på det også fra Regjeringas side. Jeg sier takk til Dørum for denne interpellasjons-debatten.”

Les hele interpellasjonen her.
Du kan se debatten ved å klikke deg inn på Stortingets web-tv.

Statsråden varslet i interpellasjonen et besøk i Knutepunktet som fant sted i slutten av juni, se egen artikkel om besøket her.