Eldre politiske dokumenter – litt historikk

Sist endret:

Kontinuerlig, gjennom mange år, er det arbeidet for å forankre selvhjelpsarbeidet i ulike politiske dokumenter, både på spesifikke fagområder og mer generelt.

Her finner du en oversikt over ulike politiske dokumenter der selvhjelp er trukket fram.

Nasjonal strategiplan for arbeid og psykisk helse 2007-2012

«Selvhjelp er rettet mot egenmestring og brukermedvirkning. I den nasjonale planen for selvhjelp beskrives selvhjelp slik:  ”Selvhjelp er å ta tak i egnes muligheter, finne fram til egne ressurser, ta ansvar for livet sitt og selv styre det i den retning en ønsker. Selvhjelp er å sette i gang en prosess, fra passiv mottaker til aktiv deltaker i eget liv.”

Selvhjelp kan styrke evnen til å mestre eget liv, øke livskvaliteten og bedre menneskers mulighet til å delta i samfunnet. Selvhjelp er også et verktøy for å fremme brukermedvirkning. Selvhjelp som forståelse og arbeidsmåte vil derfor være et viktig bidrag for å skape god praksis på innsatsområdene i strategien.»

Les strategiplanen for arbeid og psykisk helse her.

Opptrappingsplan for rusfeltet 2008 – 2010

«Selvhjelpsperspektivet innen rusfeltet skal styrkes. Arbeidet skal ses i sammenheng med Nasjonal plan for selvhjelp hvor det foregår et systematisk arbeid for å styrke selvhjelp som en del av psykisk folkehelsearbeid, jf..St.meld. nr. 16 (2002–2003), Resept for et sunnere Norge – folkehelsepolitikken. Selvhjelp og deltakelse i selvhjelpsgrupper kan hjelpe den enkelte til å ta i bruk egne ressurser i samarbeid med andre. Det er etablert et nasjonalt knutepunkt for selvhjelp på.www.selvhjelp.no. Mestringsperspektivet i selvhjelp er ikke minst viktig for personer med rusmiddelavhengighet og deres pårørende. Organisasjoner og institusjoner som driver selvhjelp i rusfeltet er en del av knutepunktets nettverk og partnere. Knutepunktet skal bidra til systematisk utvikling av selvhjelp som metode og verktøy i rusfeltet, og bidra til å gjøre selvhjelp kjent blant brukere og ansatte i det kommunale hjelpeapparatet og i spesialisthelsetjenesten.»

Les hele opptrappingsplanen her.

Meld. St. 16 (2010–2011) - Nasjonal helse- og omsorgsplan (2011–2015)

"Selvhjelp og deltakelse i selvhjelpsgrupper kan hjelpe den enkelte til å ta i bruk egne ressurser i samarbeid med andre (boks 7.2). I opptrappingsplanen for rusfeltet er det et mål å utvikle selvhjelp som metode og verktøy og gjøre selv-hjelp kjent blant brukere, i kommunene og i spesialisthelsetjenesten. Forskning viser at de som del-tar i selvhjelpsgrupper, i større grad klarer å holde seg rusfrie."

Hele meldingen kan du lese her.

Meld. St. 30 (2011–2012) -Se meg! — alkohol – narkotika – doping

«Selvhjelp

Kunnskap fra selvhjelpsfeltet viser at enkelte per-soner med rusproblemer kan komme seg ut av problemene ved egen hjelp og mestre livet godt. Dette er et viktig perspektiv i arbeidet. Selvhjelps-gruppene er en verdifull tilleggsressurs til det ordinære hjelpetilbudet. Norsk selvhjelpforum har kartlagt og beskrevet selvhjelpstilbudet på rusfeltet og oppsummert aktuell forskning om selvhjelp. Det er igangsatt utvikling av en e-læringsmodul i selvhjelpsarbeid. I tillegg har Selvhjelp Norge og Helsedirektoratet (2010) laget et informasjonshefte med oversikt over organisasjoner som tilbyr selvhjelpsgrupper for mennesker med rusproblemer: Selvorganisert selvhjelp i møte med rusproblemet.»

Les hele Stortingsmeldingen her.

Meld. St. 15 (2012–2013) Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner

Melingen med navnet «Det handler om å leve» trekker fram selvhjelpsgrupper som en mulighet på flere områder, bla som en del av mulighetene ved krisesentrene og innenfor rammen av ulike frivillige organisasjoner.

Les hele stortingsmeldingen her.