Dokumenter og planer

Kunnskap om selvorganisert selvhjelp er innarbeidet i en rekke politiske dokumenter, planer og faglige veiledere. Dette betyr ikke at selvorganisert selvhjelp er eller skal bli et offentlig tiltak, men at den erfaringskunnskap som det selvorganiserte selvhjelpsarbeidet representerer er en brikke i en helhet, en brikke i det store helsepuslespillet.
Nasjonal plan for selvhjelp 2014-2018

Nasjonal plan for selvhjelp 2014-2018

Visjonen for den nasjonale planen er at alle i Norge skal vite hva selvorganisert selvhjelp er, og hvordan de kan ta dette verktøyet i bruk når livsproblemer oppstår. Les mer om Nasjonal plan for selvhjelp 2014-2018

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Pårørende er ofte den viktigste støttespilleren, også når den det gjelder har behov for hjelp fra helse- og omsorgstjenestene. Å bli lyttet til og bli involvert er viktig både for den som trenger hjelp og for den som er pårørende. Les mer om Ny veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten

Selvhjelp på de årlige statsbudsjett

Det nasjonale informasjons- og kunnskapsformidlingsarbeidet om selvorganisert selvhjelp finansieres med årlige bevilgninger over Statsbudsjettet.
Årlig gis det føringer for retning på arbeidet.
Les mer om Selvhjelp på de årlige statsbudsjett

Stortingsemeldinger om folkehelse - selvorganisert selvhjelp

Forankringen av selvhjelpsarbeidet i norsk folkehelsepolitikk gir retning og føringer for arbeidet, både nasjonalt og lokalt. Les mer om Stortingsemeldinger om folkehelse - selvorganisert selvhjelp

Veileder for etablering og organisering av kommunale av frisklivssentraler

Som en del av Samhandlingsreformen og et generelt økt fokus på helsefremmende og forebyggende arbeid oppfordres kommunene til å etablere frisklivssentraler. Frisklivssentralene bør ha kunnskap om selvorganisert selvhjelp og informere brukere om selvhjelp. Les mer om Veileder for etablering og organisering av kommunale av frisklivssentraler

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet

Den nye (2016) faglige retningslinjen innen behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet setter selvhjelp på dagsorden. Personell skal ha kunnskap og kunne informere brukere om de muligheter som finnes. Les mer om Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet

Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

Veilederen "Sammen om mestring" ​har som formål å synliggjøre brukergruppens behov og understøtte det lokale psykiske helse- og rusarbeidet for voksne. Veilederen angir krav og forventninger fra Helsedirektoratet.​​​ Mulighetene for å delta i selvhjelpsgrupper skal synliggjøres lokalt. Les mer om Veileder i lokalt psykisk helsearbeid og rusarbeid for voksne

Retningslinjer for behandling av ROP-lidelser

Helsedirektoratets faglige veileder for behandling av samtidige ruslidelser og psykiske lidelser (ROP) omtaler selvhjelp som et supplement. Les mer om Retningslinjer for behandling av ROP-lidelser

Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer

Tidlig i 2016 kom ny Helsedirektoratets nye veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer (IS-2428). Veilederen har fokus på mestring og håp. Les mer om Veileder for psykososiale tiltak ved kriser, ulykker og katastrofer

Politiske dokumenter og faglige veiledere – et verktøy i forankringsarbeidet

De politiske føringene knyttet til selvorganisert selvhjelp er mange og arbeidet har sin plass i ulike faglige veiledere. Gjennom disse dokumentene kan lokale selvhjelpsaktører få drahjelp i arbeidet med å sette selvorganisert selvhjelp på dagsorden. Les mer om Politiske dokumenter og faglige veiledere – et verktøy i forankringsarbeidet

Eldre politiske dokumenter – litt historikk

Kontinuerlig, gjennom mange år, er det arbeidet for å forankre selvhjelpsarbeidet i ulike politiske dokumenter, både på spesifikke fagområder og mer generelt. Les mer om Eldre politiske dokumenter – litt historikk

Fra frivillighet til folkehelse

Første gang norsk selvhjelpsarbeid ble omtalt i et offentlig dokument, var det i Stortingsmeldinga om videreføring av arbeidet med frivilligsentralene i 1993/94. Siden da har selvhjelpsarbeidet gått fra å være utelukkende en del av frivilligheten til å være en del av folkehelsepolitikken. Les mer om Fra frivillighet til folkehelse

Interpellasjon om selvhjelp i Stortinget, 8. mars 2007

I en interpellasjon i Stortinget 8. mars 2007 reiser Odd Einar Dørum (Venstre) følgende spørsmål til Sylvia Brustad: Les mer om Interpellasjon om selvhjelp i Stortinget, 8. mars 2007