Lokale kontaktpunkter

Sist endret:

Kontaktpunkter er et sted å kontakte for dem som ønsker å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe, og er et viktig verktøy for at nye grupper skal komme i gang. Selvhjelp Norge har som oppgave å spre informasjon og kunnskap på nasjonalt plan, ikke selv å sette i gang grupper. Oppstart av grupper må skje der mennesker bor og komme i gang på bakgrunn av et lokalt initiativ.

Gjennom kontaktpunktene er selvorganiserte selvhjelpsgrupper en del av folkehelsearbeidet i Norge. Bakgrunnen for at de ulike aktørene tar kontakt med oss er ofte at de har sett hvordan selvhjelp kan være et bidrag i folkehelsearbeidet, eller de har fått henvendelser fra mennesker som ønsker å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe. Arbeidet lokalt kan også komme i gang fordi enkeltmennesker kontakter våre distriktskontorer. Distriktskontorenes oppgave blir da å sette folk i kontakt med relevante lokale aktører som frivilligsentral, frisklivssentral eller andre som kan være samarbeidspartner for å etablere et lokalt kontaktpunkt.

Krever få ressurser

Oppgaven som lokalt kontaktpunkt kan fint løses i kombinasjon med andre oppgaver. Litt arbeidstid og litt midler til informasjonsarbeid, som for eksempel en brosjyre er det som trengs. Selvhjelp Norges informasjonsmateriell stilles kostnadsfritt til disposisjon. Å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe koster innsats, men ikke penger. Når grupper kommer i gang ordner deltakerne selv med helt enkel servering.

Oversikt over lokale kontaktpunkter

Kontaktpunktets oppgaver

Kontaktpunktets oppgave er å spre informasjon, ta i mot henvendelser og koordinere oppstart av selvhjelpsgrupper. Informasjonsarbeidet gjøres i samarbeid med Selvhjelp Norges nærmeste distriktskontor.

Arbeidet med etablering av lokale kontaktpunkter er et utviklingsarbeid, og det er mange aktører som fyller denne rollen. Samarbeid er et stikkord for å få på plass et lokalt kontaktpunkt. Hittil har vi frivilligsentraler, frisklivssentraler, frivillige organisasjoner, kommuner, brukerstyrte sentre, Lærings- og mestringssentre, rehabiliteringssentre og pårørendegrupper på lista. I tillegg finnes de eksisterende LINK-ene: LINK Oslo og LINK Trondheim som er selvstendige møteplasser for selvhjelp.

Det foregår et løpende utviklingsarbeid knyttet til hvordan flere aktører kan være med på å legge til rette for det selvorganiserte selvhjelpsarbeidet i norske lokalsamfunn.

Selvhjelp Norges samarbeid med lokale kontaktpunkter

Et hvert kontaktpunkt som etableres er et lokalt anliggende og har ingen organisatorisk tilknytning til Selvhjelp Norge. Men samarbeid, støtte og erfarings- og kunnskapsdeling om selvorganisert selvhjelp bidrar vi gjerne med. Selvhjelp Norges distriktskontorer samarbeider om å gjennomføre seminarer, åpne møter eller igangsetteropplæring i samarbeid med lokale aktører.