Mestring, rehabilitering og empowerment

Sist endret:

Selvhjelp handler om å gjenerobre egne krefter og å ta kunnskap om eget problem i bruk. Dette er noe vi kan bruke selv eller sammen med andre i en selvhjelpsgruppe.

En selvorganisert selvhjelpsgruppe er lederløs og drives av deltakerne selv, som får opplæring i rammer og prinsipper for selvhjelpsgrupper. Gruppene settes igang av en igangsetter. Målsettingen er å sette seg i stand til å håndtere egen hverdag. Sentralt står derfor begrepene mestring, rehabilitering og empowerment. Les mer om selvorganisert selvhjelp her.

Forpliktelse til å informere

Nasjonal plan for selvhjelp (2014-2018) er forankret i norsk folkehelsepolitikk, senest i den siste folkehelsemeldingen "Mestring og muligheter" (Meld.St. 19 (2014-2015). Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet oppfordrer tjenesteapparatet til å gi informasjon om mulighetene for å delta i en selvhjelpsgruppe. Les mer om selvhjelp i denne sammenhengen her.

Også en lang rekke andre politiske dokumenter setter selvhjelp på dagsorden. Dette gir føringer for tjenesteapparatets arbeid med selvhjelp og gir en tydelig forpliktelse til å bidra med informasjon og tilrettelegging. Den politiske forankringen på nasjonalt nivå er nyttig når man skal legge til rette lokalt, eller avsette tid til å informere mennesker om selvhjelpsmulighetene. Se oversikt selvhjelpsarbeidets politiske forankring her.

Ulike roller i arbeidet med selvorganisert selvhjelp

I arbeidet med etablering og drift av selvorganisert selvhjelpsarbeid er det ulike roller og oppgaver. Fagfolk og helsearbeidere, uavhengig av profesjon eller arbeidsplass, har en viktig rolle i arbeidet med selvorganisert selvhjelp. Og spesielt viktig er arbeidet med å spre informasjon og bidra til å implementere selvhjelpsarbeidet lokalt. Erfaringer fra norske kommuner og samarbeid med landets Frisklivssentraler viser at fagfolk kan trekkes inn på ulikt vis og at noen roller og oppgaver er viktige for at selvhjelpsarbeid kan komme igang: 

Tilretteleggere

 • Informasjons- og kunnskapsformidlingsarbeid og arbeid med lokal forankring i både tjenesteapparat, administrasjon og politiske organer er nødvendig for at selvhjelparbeidet skal settes i en sammenheng for eksempel som en del av folkehelsearbeidet, som en mulighet etter behandling og rehabilitering eller som en mulighet for de som sliter med problemer av forskjellig art uten at det foreligger noen diagnose.
 • For at folk skal få kjennskap til muligheten må noen informere. Og noen bør kunne svare på spørsmål fra potensielle deltakere. Informasjon til mennesker som kan ha nytte av å delta bør helst skje kontinuerlig og over tid.Mange steder er profesjonelle/fagfolk ansatt i tjenesteapparatet sentrale når det skal tilrettelegges for lokalt selvhjelpsarbeid.
 • Grupper må ha et sted å møtes. Praktisk arbeid med lokaler, møtetider, nøkler osv. er fint å ha på plass. Men det er alltid noen som kan låne ut et rom lokalt dersom man spør.

Igangsetter av selvorganiserte selvhjelpsgrupper

 • Igangsetterens oppgave er å dele erfaringskunnskap om etablering og drift av selvorganiserte selvhjelpsgrupper og å synliggjøre prinsippene for gruppenes arbeid.
 • Igangsetteren skal være med et bestemt antall ganger og sørge for at gruppen kan gå videre uten igangsetterens tilstedeværelse.

Deltakere

Deltakere i selvorganiserte selvhjelpsgrupper er mennesker som selv har tatt et valg om å delta, og funnet at slike grupper kan være et verktøy for å jobbe med og bearbeide eget livsproblem. Grupper kan også starte opp uten igangsetter dersom det ikke finnes like tilgjengelig. Støtte til oppstart finnes her.

Lokale kontaktpunkter - der selvhjelpsgruppene finnes

I mange lokalsamfunn er det etablert lokale kontaktpunkter for selvorganisert selvhjelp. Dette er steder mennesker kan henvende seg hvis de ønsker å bli med i eller ta initiativ til en selvorganisert selvhjelpsgruppe. Oversikt over lokale kontaktpunkter finner du her.

Selvhjelp Norges rolle og oppgaver

Selvhjelp Norge er et nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp, som drives på oppdrag fra Helsedirektoratet. Vår primære oppgave er å spre informasjon og kunnskap om selvhjelp og slik bidra til etablering og drift av selvorganiserte selvhjelpsgrupper lokalt. Vi er organisert med et hovedkontor i Oslo og syv distriktskontorer med følgende oppgaver:

 •  være et informasjonspunkt for selvhjelp i sitt dekningsområde
 •  styrke det lokale arbeidet gjennom kompetansehevende tiltak
 •  være en pådriver for utvikling av selvhjelpsarbeidet i samarbeid med lokale aktører, og gjennom dette bygge nettverk
 •  være en faglig ressurs i sitt dekningsområde, blant annet ved å holde foredrag, informasjonsmøter og fagdager og arrangere regionale konferanser
 •  støtte opp om lokal igangsetting av selvorganiserte selvhjelpsgrupper og etablere nettverk for lokale aktører som er engasjert i dette arbeidet
 •  samarbeide med lokale kontaktpunkter og sentre for selvhjelp og mestring etter hvert som disse etableres
 •  spre kunnskap, slik at selvorganiserte selvhjelpsgrupper kan komme i gang

 Ta gjerne kontakt med ett av våre distriktskontorer.