Læring, mestring og selvorganisert selvhjelp

Sist endret:

Både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene er mestring av egen helse sentralt. Gjennom ulike lærings- og mestringskurs styrkes folkehelsearbeidet.

Læring- og mestringssentre har over mange år vært en viktig del av spesialisthelsetjenesten oppgaver. Opplæring av pasienter og pårørende er en lovpålagt tjeneste. Når man opplever kronisk sykdom har man behov for og krav på nødvendig opplæring. I tråd med Samhandlingsreformen (2012) er det økt fokus og satsning på det helsearbeidet som skjer lokalt. Også mer av lærings- og mestringsarbeidet skal skje i kommunene. Rundt om i landet etableres derfor kommunale lærings- og mestringstjenester, enten som egne tjenester eller som en del av Frisklivssentralenes virksomhet. 

Tilskudd til lærings- og mestringstilbudene

Kunnskap om selvorganisert selvhjelp og selvhjelpsforståelse er et viktig tilskudd når kommunene skal etablere lærings- og mestringstilbud. Selvhjelp Norge bidrar med kunnskap slik at selvorganisert selvhjelp kan bli et supplement til ulike lærings- og mestringskurs, enten disse er diagnoserettede eller er kurs på tvers av diagnoser.

I forordet Nasjonal plan for selvhjelp 2014 – 2018 skriver helsedirektør Bjørn Guldvog: "God helse og et godt liv handler om mer enn fravær av sykdom. Det handler om å mestre og håndtere hverdagen, også når sykdom og livsproblemer rammer oss. Selvhjelp tar utgangspunkt i mennesker som på egen hånd ønsker å gjøre noe med et problem de sliter med. Visjonen for den nasjonale satsningen på selvhjelp er at alle i Norge skal vite hva selvorganisert selvhjelp er, og hvordan de kan ta dette verktøyet i bruk når livsproblemer oppstår."

Rett til opplæring

Pasienter i spesialisthelsetjenesten har etter loven rett på opplæring og kunnskap i å mestre og håndtere sykdom og skade. Dette er nedfelt i spesialisthelsetjenesteloven som en av de fire oppgavene sykehusene har. For å ivareta dette lovpålegget er det ved alle helseforetak opprettet et lærings- og mestringssenter. Disse holder ulike kurs for både pasienter og pårørende. Det kan være kurs i diabetes, hjerte- og karsykdommer, Parkinsons sykdom, rusproblematikk eller revmatiske lidelser. Alle kurs som holdes ved landets lærings- og mestringssentre er utviklet i samarbeid med pasientorganisasjoner og fagpersonell ved sykehusene. Kursene gjennomføres også i samarbeid mellom erfarne pasienter og medisinsk personell. 

Helseproblemer skal håndteres der vi bor og lever

Men dette er altså innenfor spesialisthelsetjenesten. Det betyr at ”for å få tilgang” til kurs som dette må man være pasient i spesialisthelsetjenesten. Men færre av våre helseproblemer skal behandles i spesialisthelsetjenesten, i henhold til samhandlingsreformen. Flere skal håndteres der vi bor og lever, nemlig i en kommune. Og som velferdssamfunn skal vi jobbe for å forebygge mer og reparere mindre. Slik kan både spesialistressurser utnyttes bedre  og flere kan slippe å bli så syke at behandling i spesialisthelsetjenesten er nødvendig.

Derfor er kommunenes satsning på utvikling av ulike tjenester og tilbud innen læring og mestring et viktig element.

Kommunale lærings- og mestringstjenester

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) sier dette på sine nettsider:

"Det etableres i disse dager en rekke lærings- og mestringstjenester i norske kommuner. Dette er i tråd med samhandlingsreformen. Vi snakker om én sammenhengende helsetjeneste, hvor læring- og mestringstilbud er integrert i et helhetlig forløp for brukere, pasienter og pårørende.

I 2011 kom Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) med anbefalinger vedrørende etablering og organisering av lærings- og mestringstiltak i kommunene."

En anbefaling/veileder kan også lastes ned fra deres nettsider. Her finner du også eksempler og en verktøykasse for etablering av kommunale lærings- og mestringstjenester.

NK LMH har kommunale lærings- og mestringstjenester som ett av fire overordnede satsingsområder de neste tre årene. De har etablert en arbeidsgruppe for satsingsområdet. Den skal i første omgang beskrive eksempler på organisering og samhandling i disse tjenestene.

Selvorganisert selvhjelp – en naturlig del av alle lærings- og mestringstilbud

Kunnskap om selvorganisert selvhjelp, både som forståelse og som arbeidsform i selvhjelpsgrupper, er viktig ved kursopplegg i spesialisthelsetjenesten og i kommunale lærings- og mestringstilbud.

Mange vil oppleve det nyttig å delta i en selvorganisert selvhjelpsgruppe i etterkant av at et kurs eller mestringsopplegg er sluttført. I en gruppe kan man jobbe videre og styrke mulighetene for å mestre hverdagen. Erfaringer, blant annet fra Vestfold, viser at etablering av selvorganiserte selvhjelpsgrupper er et viktig supplement etter at lærings- og mestringskurs er avsluttet. Kunnskapen deltakerne får gjennom kurs blir lettere å holde levende når man deltar i et fellesskap som en selvorganisert selvhjelpsgruppe er. Erfaringene som er gjort med utspring i spesialisthelsetjenesten i Vestfold kan overføres til lærings- og mestringstjenester i kommunene. Se rapporten "Etablering og igangsetting av selvhjelpsgrupper: Erfaringer fra nettverk for selvhjelp, Utviklingsprosjektet LINK Vestfold”, utgitt av Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) http://www.nibr.no/filer/2012-8.pdf.

Psykisk helse og mestring er tett knyttet til hverandre. Det er vanskeligere å gjøre endringer i livet uten også å ta hensyn til den psykiske delen av helsa. Fordi selvorganisert selvhjelp primært handler om å jobbe med den psykiske helsa, er det viktig i både frisklivssentralers og kommunale lærings- og mestringstjenesters arbeid.

Selvorganisert selvhjelp handler om å ta på alvor de følelsesmessige og psykiske sidene av det livet utsetter oss for. Når vi tar egne følelser på alvor tidlig nok, tar vi også tak for at dette ikke skal utvikle seg til psykisk sykdom. Da styrker vi vår mulighet til å mestre hverdagen bedre. For mange er deltakelse i en selvorganisert selvhjelpsgruppe en god mulighet for å gjenerobre livsmot og verdighet.

For at de mulighetene som ligger i selvhjelpsarbeidet skal bli tilgjengelig for flest mulig må både lærings- og mestringssentre i spesialisthelsetjenesten, Frisklivssentraler og kommunale lærings- og mestringstjenester ha kunnskap om selvhjelp. Kunnskapen er viktig i det generelle informasjonsarbeidet og kan bidra til at mennesker som ønsker å starte opp en selvorganisert selvhjelpsgruppe har et støttepunkt i oppstartarbeidet.

Selvorganisert selvhjelp – en naturlig del av kommunale lærings- og mestringstilbud

Kunnskap om selvorganisert selvhjelp vil være et viktig tilskudd når kommunene skal etablere lærings- og mestringstilbud, enten det er enkeltstående kurs eller mer faste opplegg og tjenester. Ikke bare kunnskap om selvorganiserte selvhjelps-grupper, men også kunnskap om selvhjelpsforståelse.

 

Drammen

Selvhjelp Norges distriktskontor for Vestfold, Telemark og Buskerud er i dialog med Drammen kommune hvor det nå pågår et prosjekt der det utredes behovet for etablering av et Lærings- og mestringssenter lokalisert til Gamle Fløya. Det samles nå inn erfaringer om lærings- og mestringstiltak som allerede er i gang. Etablering av et Lærings- og mestringssenter skal politisk behandles i Drammen kommune i løpet av høsten 2014.

Samarbeid med Selvhjelp Norges distriktskontor for Buskerud, Vestfold og Telemark er en del av utredningsarbeidet. Hvordan kan man samarbeide om aktivitet i befolkningen? Det er ønskelig å få selvorganisert selvhjelp inn som en del av prosjektet. I april var leder for distriktskontoret i møte med prosjektleder for å drøfte formen på dette samarbeidet videre. Hvordan selvorganisert selvhjelp kan integreres i ulike lærings- og mestringsaktiviteter var det sentrale temaet. Konkret kan et slikt kommunalt lærings- og mestringssenter være en viktig informasjonsformidler og legge til rette for oppstart av grupper og være et sted grupper kan drive sitt arbeid. Det vil også være viktig at alle som jobber med gjennomføring av ulike lærings- og mestringstiltak har kunnskap om selvorganisert selvhjelp. Selvhjelp Norges distriktskontor vil være bidragsytere gjennom opplæring av igangsettere. Selvhjelp vil også kunne være en del av et eventuelt lærings- og mestringssenters samarbeid med brukerorganisasjoner/ interessegrupper i Drammen.

 

Fredrikstad

I Fredrikstad kommune jobbes det godt og tverrfaglig med å utvikle lærings- og mestringstjenester. Nå holder kommunene på å utvikle separate program som er bygget opp etter lærings- og mestringsmodellen. Kommunen har en egen avdeling som heter, læring og mestring. Dette er en utviklingsavdeling hvor ulike lærings- og mestringstjenester springer ut fra. Nå er programmet ”fra ettervern til læring og mestring” en storsatsing fra kommunens side og en del av tilbudet i avdelingen.

Selvhjelp Norge bidrar med tanker og erfaringsdeling i utviklingen og i april var en stor gruppe fagfolk fra Fredrikstad kommune og KORUS- Øst i Oslo for å få fagligpåfyll og inspirasjon. Prosjektleder Hanne Wilhelmsen sier i den sammenheng: ”Vi hadde en fantastisk inspirerende og lærerik dag i lokalene til Selvhjelp Norge :-). Vi fant ”The missing link”! I jobben med å utvikle et lærings og mestringsprogram, har arbeidsgruppa hele tiden vært opptatt av veien videre. Hva skjer når kursdeltakerne er ferdig med programmet etter 4 måneder? Vi skjønte hva vi hadde lett etter denne dagen. Arbeidsgruppa vil i sin ferdigstillelse av programmet, anbefale på det sterkeste at det blir lagt til rette for å opprette selvhjelpsgrupper.”

Selvhjelp Norges bidrag lokalt

Selvhjelp Norge er et kompetansesenter med syv distriktskontorer. Distriktskontorene samarbeider med ulike instanser og organisasjoner i kommunene. På bakgrunn av det bredt anlagte samarbeidet vi har i mange kommuner besitter Selvhjelp Norges distriktskontorer mye nettverkskunnskap som vil være nyttig i etablering og drift av kommunale tilbud og tjenester for læring og mestring. Samhandling med mange kommuner har gitt distriktskontorene bred erfaring fra ulike måter å jobbe med læring og mestring på. Distriktskontorenes fordel er også at man på bakgrunn av samarbeid kan bidra til å koble miljøer og etater sammen.

Helt konkret betyr det at din kommune, ditt lokalsamfunn kan få tilført den kunnskap og erfaring som er nødvendig for å gjøre selvorganisert selvhjelp tilgjengelig lokalt.

Å formidle informasjon og kunnskap om selvorganisert selvhjelp er et av Selvhjelp Norges hovedoppdrag, jfr. Nasjonal plan for selvhjelp 2014–2018. I tillegg har våre distriktskontorer disse oppgavene:

  • være et informasjonspunkt for selvhjelp i sitt dekningsområde
  • styrke det lokale arbeidet gjennom kompetansehevende tiltak
  • være en pådriver for utvikling av selvhjelpsarbeidet i samarbeid med lokale aktører, og gjennom dette bygge nettverk
  • være en faglig ressurs i sitt dekningsområde, blant annet ved å holde foredrag, informasjonsmøter og fagdager og arrangere regionale konferanser
  • støtte opp om lokal igangsetting av selvorganiserte selvhjelpsgrupper og etablere nettverk for lokale aktører som er engasjert i dette arbeidet
  • samarbeide med lokale kontaktpunkter og sentre for selvhjelp og mestring etter hvert som disse etableres
  • spre kunnskap, slik at selvorganiserte selvhjelpsgrupper kan komme i gang