Fagfolk og roller i selvhjelpsarbeidet

Sist endret:

Som helsearbeider og yrkeshjelper treffer du mennesker i forskjellige livssituasjoner. Det er ikke alltid lett å vite hvilke alternativer som er best for den enkelte pasient og bruker. Som hjelper er det viktig å ha oversikt over ulike muligheter. Selvorganisert selvhjelp kan gjøre den enkelte bedre i stand til å mestre livet og til å nyttiggjøre seg hjelpen fra andre.

Mestring, rehabilitering og empowerment

Selvhjelp handler om å gjenerobre egne krefter og å ta kunnskap om eget problem i bruk. Dette er noe vi kan bruke selv eller sammen med andre i en selvhjelpsgruppe. En selvorganisert selvhjelpsgruppe er lederløs og drives av deltakerne selv, som får opplæring i rammer og prinsipper for selvhjelpsgrupper. Gruppene settes i gang av en igangsetter. Målsettingen er å sette seg i stand til å håndtere hverdagen. Derfor er begrepene mestring, rehabilitering og empowerment sentrale. Les mer om selvorganisert selvhjelp her.

Forpliktelse til å informereFagfolk og roller i selvhjelpsarbeidet

Nasjonal plan for selvhjelp (2014-2018) er forankret i norsk folkehelsepolitikk, senest i folkehelsemeldingen "Mestring og muligheter" (Meld.St. 19 (2014-2015).

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet oppfordrer tjenesteapparatet til å gi informasjon om mulighetene for å delta i en selvhjelpsgruppe. Les mer om rus og psykisk helse her.

Også en lang rekke andre politiske dokumenter setter selvhjelp på dagsorden. Dette gir føringer for tjenesteapparatets arbeid med selvhjelp og gir en tydelig forpliktelse til å bidra med informasjon og tilrettelegging. Den politiske forankringen på nasjonalt nivå er nyttig når man skal legge til rette lokalt, eller avsette tid til å informere mennesker om selvhjelpsmulighetene. Se oversikt selvhjelpsarbeidets politiske forankringer her.

Ulike roller i arbeidet med selvorganisert selvhjelp

I arbeidet med etablering og drift av selvorganisert selvhjelpsarbeid er det ulike roller og oppgaver. Fagfolk og helsearbeidere, uavhengig av profesjon eller arbeidsplass, har en viktig rolle i arbeidet med selvorganisert selvhjelp. Spesielt viktig er arbeidet med å spre informasjon og å bidra til å implementere selvhjelp lokalt. Erfaringer fra norske kommuner og samarbeid med landets Frisklivssentraler viser at fagfolk kan trekkes inn på ulikt vis.

Erfaring viser at noen roller og oppgaver er sentrale for at selvhjelpsarbeid skal komme igang: 

Tilrettelegger for at selvorganiserte selvhjelpsgrupper kommer i gang:

 • Informasjons- og kunnskapsformidlingsarbeid og arbeid med lokal forankring i både tjenesteapparat, administrasjon og politiske organer.
 • Informasjon til mennesker som vi kunne ha nytte av å delta (markedsføringsarbeid).
 • Praktiske aktiviteter med for eksempel lokaler og oppstart.

Mange steder er profesjonelle/fagfolk ansatt i tjenesteapparatet sentrale når det skal tilrettelegges for lokalt selvhjelpsarbeid.

Igangsetter av selvorganiserte selvhjelpsgrupper

 • Igangsetterens oppgave er å dele erfaringskunnskap om etablering og drift av selvorganiserte selvhjelpsgrupper og å synliggjøre prinsippene for gruppenes arbeid.
 • Igangsetteren skal være med et bestemt antall ganger og sørge for at gruppen kan gå videre uten igangsetterens tilstedeværelse, men grupper kan også komme i gang uten igangsetter.

Deltakere i selvorganiserte selvhjelpsgrupper er mennesker som selv har tatt et valg om å delta, og funnet at slike grupper kan være et verktøy for å jobbe med og bearbeide eget livsproblem.

Fagfolk og roller i selvhjelpsarbeidet

Lokale kontaktpunkter - der selvhjelpsgruppene finnes

I mange lokalsamfunn er det etablert lokale kontaktpunkter for selvorganisert selvhjelp. Dette er steder mennesker kan henvende seg hvis de ønsker å bli med i eller ta initiativ til en selvorganisert selvhjelpsgruppe. Oversikt over lokale kontaktpunkter finner du her.

Selvhjelp Norges rolle og oppgaver

Selvhjelp Norge er et nasjonalt kompetansesenter for selvorganisert selvhjelp, som drives på oppdrag fra Helsedirektoratet. Vår primære oppgave er å spre informasjon og kunnskap om selvhjelp og slik bidra til etablering og drift av selvorganiserte selvhjelpsgrupper lokalt. Vi er organisert med et hovedkontor i Oslo og syv distriktskontorer med disse oppgavene:

 •  være et informasjonspunkt for selvhjelp i sitt dekningsområde
 •  styrke det lokale arbeidet gjennom kompetansehevende tiltak
 •  være en pådriver for utvikling av selvhjelpsarbeidet i samarbeid med lokale aktører, og gjennom dette bygge nettverk
 •  være en faglig ressurs i sitt dekningsområde, blant annet ved å holde foredrag, informasjonsmøter og fagdager og arrangere regionale konferanser
 •  støtte opp om lokal igangsetting av selvorganiserte selvhjelpsgrupper og etablere nettverk for lokale aktører som er engasjert i dette arbeidet
 •  samarbeide med lokale kontaktpunkter og sentre for selvhjelp og mestring etter hvert som disse etableres
 •  spre kunnskap, slik at selvorganiserte selvhjelpsgrupper kan komme i gang

 Ta gjerne kontakt med ett av våre distriktskontorer.