Mestring, rehabilitering og empowerment

Selvhjelp handler om å gjenerobre egne krefter og å ta kunnskap om eget problem i bruk. Dette er noe vi kan bruke selv eller sammen med andre i en selvhjelpsgruppe. Les mer om Mestring, rehabilitering og empowerment

Folkehelse, helseforståelse og selvorganisert selvhjelp

Selvorganisert selvhjelp, både som forståelse og arbeidsmåte, er viktig i folkehelsearbeidet. At vi som enkeltpersoner og som samfunn tar i bruk menneskers iboende krefter og erfaringsbaserte kunnskap, er en ressurs i arbeidet med folkehelse. Les mer om Folkehelse, helseforståelse og selvorganisert selvhjelp

Ungdom/unge voksne (16-30 år)

Livet går ikke alltid på skinner og løsningene kan verken kjøpes eller lånes. Ofte må du ta tak selv, men det finnes alltid noe eller noen som kan støtte deg. Da blir det lettere å gjøre noe med problemene. Les mer om Ungdom/unge voksne (16-30 år)

Godt voksen (65+)

Livet består av faser og det skjer alltid endringer, ønskede eller uønskede. Hva vi møter av problemer varierer og overgangene kan være problematiske og gjøre vondt. Da kan selvhjelp være et verktøy. Les mer om Godt voksen (65+)

Rusproblemer

Å leve i en hverdag med rusproblemer er tungt. Det kan mange mennesker skrive under på. Rusproblemer er ofte sammensatt - det er ikke bare å slutte å ruse seg, så er problemet borte…. Kanskje er det nettopp når rusen avtar at de egentlige problemene dukker opp? Men det er også nettopp da selvorganisert selvhjelp er en mulighet. Les mer om Rusproblemer

Rus og avhengighet - informasjon til fagfolk

Mennesker med tidligere rusproblemer eller annen avhengighet kan ofte søke tilbake til sitt gamle miljø når de møter motgang, frustrasjon eller skuffelser. I en slik fase kan kunnskap om selvorganisert selvhjelp være avgjørende for å ta viktige og riktige valg. Les mer om Rus og avhengighet - informasjon til fagfolk

Pårørende

Å være pårørende til en som sliter - med den psykiske helsa, med rusproblemer, demenssykdom, somatisk sykdom eller andre livsproblemer, er utfordrende. Å ta vare på vår egen psykiske helse blir da ekstra viktig og gjør oss sterkere som pårørende. Les mer om Pårørende

Fagfolk og roller i selvhjelpsarbeidet

Som helsearbeider og yrkeshjelper treffer du mennesker i forskjellige livssituasjoner. Det er ikke alltid lett å vite hvilke alternativer som er best for den enkelte pasient og bruker. Som hjelper er det viktig å ha oversikt over ulike muligheter. Selvorganisert selvhjelp kan gjøre den enkelte bedre i stand til å mestre livet og til å nyttiggjøre seg hjelpen fra andre. Les mer om Fagfolk og roller i selvhjelpsarbeidet

Selvhjelp i bruker- og pasientorganisasjoner

Selvorganisert selvhjelpsarbeid har en naturlig plass i mange bruker- og pasientorganisasjoner. Etablering av selvhjelpsgrupper kan være et godt supplement til annet arbeid. Lokalt er ulike frivillige organisasjoner sentrale i selvhjelpsarbeidet. Les mer om Selvhjelp i bruker- og pasientorganisasjoner

Frisklivssentraler og selvorganisert selvhjelp

Frisklivssentralene representerer en ny form for behandling i helsetjenesten der egen aktivitet og egen motivasjon er nødvendig. Selvhjelp Norge kan bidra med kunnskap om selvhjelp til sentralenes ansatte gjennom fagdager og seminarer. Les mer om Frisklivssentraler og selvorganisert selvhjelp

Læring, mestring og selvorganisert selvhjelp

Både i spesialisthelsetjenesten og i kommunene er mestring av egen helse sentralt. Gjennom ulike lærings- og mestringskurs styrkes folkehelsearbeidet. Les mer om Læring, mestring og selvorganisert selvhjelp

Hjelperstyrking og selvhjelp

Som profesjonell hjelper møter en daglig utfordringer som ikke bare handler om brukernes behov, sykdom, smerte eller behandling. En viktig del av det å arbeide med mennesker foregår i det relasjonelle rommet mellom bruker og hjelper. Selvorganisert selvhjelp er et godt verktøy for å styrke seg i hjelperrollen. Les mer om Hjelperstyrking og selvhjelp

Selvhjelp i brukermedvirkning

Brukermedvirkning er sentralt i alt helse- og sosialarbeid i Norge. Det handler om medvirkning både i egen behandling og egen endring, og det dreier seg om å ta erfaringskunnskap i bruk på systemnivå. Selvorganisert selvhjelp er et verktøy i brukermedvirkning. Les mer om Selvhjelp i brukermedvirkning

Arbeidslivet – selvorganisert selvhjelp en mulighet

Vår plass i arbeidslivet er viktig for oss. Hvordan vi har det på jobben og hvordan vi blir «tatt i mot» hvis vi faller ut eller er sykmeldt en periode spiller en stor rolle for livskvaliteten. Selvhjelp kan være et bidrag. Les mer om Arbeidslivet – selvorganisert selvhjelp en mulighet