Rapport fra NIBR om etablering og igangsetting av selvhjelpsgrupper

Rapport fra NIBR om etablering og igangsetting av selvhjelpsgrupper

Sist endret:

Rapporten er en del av prosjektet "Forskning på selvorganisert selvhjelp - endringsarbeid i selvhjelpsgrupper."

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) har nå publisert en rapport (NIBR-rapport 2012:8) med tittelen ”Etablering og igangsetting av selvhjelpsgrupper: Erfaringer fra nettverk for selvhjelp, Utviklingsprosjektet LINK Vestfold”.

Rapporten gir, som tittelen sier, et innblikk i arbeidet med etablering og igangsetting av selvhjelpsgrupper. Informantene i undersøkelsen representerer ulike ståsteder: igangsettere i og fra frivillige organisasjoner og ansatte i ulike deler av helsevesenet. Rapporten er en del av NIBRs pågående forskningsprosjekt ”Endringsarbeid i selvhjelpsgrupper” som er finansiert med midler fra Helsedirektoratets tilskuddsordning for forskning på selvorganisert selvhjelp.

I rapportens forord står det: ”I kartleggingen var det en målsetting å få frem et bredest mulig materiale som viser hvilke faktorer som har betydning for om, og hvordan, selvhjelpsgrupper blir etablert.”

Det diskuteres aspekter knyttet til organisering, geografiske forhold og rekrutteringsformer til gruppene som kan være med å forklare at såpass mange grupper har blitt etablert i løpet av en relativt kort prosjektperiode. Det gis også en oversikt over grupper som medlemmer av nettverket har vært med å sette i gang før prosjektperioden, som et erfaringsgrunnlag medlemmene har med seg inn i nettverket.

Hoveddelen av rapporten tar for seg erfaringer medlemmer av nettverket har i forhold til faser i selvhjelpsarbeidet: Hvordan medlemmene har blitt kjent med og skaffet seg kunnskap om selvhjelp, prosesser knyttet til å rekruttere deltakere og etablere grupper, og erfaringer knyttet til rollen som igangsetter.

Rapporten beskriver enkelte strukturelle betingelser som fremmer eller hindrer at medlemmene har satt i gang grupper; betingelser knyttet til arbeidssituasjon eller plassering i det frivillige arbeidet, betydningen av kjennskap til selvhjelp i egen organisasjon og i samarbeidende instanser, samt mulighet for samarbeid mellom instanser.

Rapporten inneholder verdifull kunnskap om hva som må til for at selvhjelpsgrupper skal komme i stand og hva som fremmer dette arbeidet. Også utfordrende sider ved igangsetterrollen blir tatt opp og belyst.

Rapporten kan lastes ned fra NIBRs nettsider.