Statsbudsjettet for 2017: Bevilgningen til Selvhjelp Norge foreslås videreført

Statsbudsjettet for 2017: Bevilgningen til Selvhjelp Norge foreslås videreført

Sist endret:

Regjeringen foreslår å videreføre tilskuddet på 17,5 millioner kroner til Selvhjelp Norges arbeid i statsbudsjettet for 2017.

I budsjettet for Helse- og omsorgsdepartementet skrives følgende om selvhjelp:

"Selvhjelp

Målet med bevilgningen er å gjøre metoden selvorganisert selvhjelp tilgjengelig for flere, og å fremme systematisk kunnskap og metodeutvikling om selvhjelp på psykisk helse- og rusfeltet. Nasjonalt plan for selvhjelp ble revidert i 2014, og løper ut 2018. Selvhjelp Norge består av et hovedkontor i Oslo og sju distriktskontorer. I 2015 økte antall lokale kontaktpunkter fra 107 til 117, og det ble gjennomført 70 fagdager i regi av distriktskontorene. Selvhjelp Norge deltok i 2015 på mer enn 40 konferanser for å informere om selvorganisert selvhjelp både til bruker- og yrkesgrupper. Det ble også gjennomført seks regionale konferanser med totalt 435 deltakere.

I 2016 ble det bevilget 17,5 mill. kroner til Selvhjelp Norge. Det foreslås å videreføre bevilgningen i 2017."

Dette er gode signaler for det videre arbeidet med å gjøre selvorganisert selvhjelp kjent i og benyttet av befolkningen.

Satsninger av betydning for arbeidet med selvorganisert selvhjelp

Regjeringen øker bevilgningen på en rekke områder hvor selvorganisert selvhjelp kan bidra og være et nyttig verktøy. Unge og psykisk helse er ett slikt område. Regjeringen legger opp til en styrking av skolehelsetjenesten gjennom å gi 50 millioner ekstra til kommunene til ansettelse av helserådgivere (helsesøstre) i skolen, og det foreslås å bevilges 56 millioner kroner til et folkehelseprogram hvor hovedmålsettingen å fange opp unge som sliter psykisk.

Psykisk helse og rusarbeid er et annet innsatsområde for regjeringen, hvor bl a arbeidet med Rask psykisk helsehjelp og opptrappingsplanen for rus er satsninger. Selvorganisert selvhjelp vil kunne være viktige bidrag og verktøy inn på disse om områdene.

Knyttet til Opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering setter regjeringen selvhjelp på dagsorden under overskriften "Involvering og deltakelse":

"Brukerne kan både være en ressurs for seg selv og for andre brukere. Mange har gode erfaringer med selvhjelpsgrupper. I dag finnes det slike grupper på en rekke områder. Selvhjelpsgrupper gjør det mulig å bruke egne ressurser sammen med andre i samme situasjon. I kraft av egne erfaringer bringer deltakerne med seg kunnskap om eget problem inn i gruppen. Målsettingen er å fremme innsikt, mestringsevne og bedre livskvalitet hos den enkelte gjennom samspillet som oppstår mellom deltakerne."

Formuleringene her er helt i tråd med de erfaringer kompetansesenteret Selvhjelp Norge har fra vår innhenting av erfaringer fra selvhjelpsgrupper rundt om i landet.