Samarbeider for at kunnskap skal vokse

Samarbeider for at kunnskap skal vokse

Sist endret:

Som nasjonalt kompetansesenter bidrar Selvhjelp Norge med å spre kunnskap og utvikle møteplasser og nettverk for å fremme selvhjelp som verktøy. Dette arbeidet skjer blant annet i samarbeid med frivilligheten i Norge, og gjør at vi får mer kunnskap om selvhjelp.

Selvhjelp Norge samarbeider med et mangfold av interesse- og brukerorganisasjoner innen frivilligheten. Dette er organisasjoner som er viktige bidragsytere til bedre folkehelse, og som utøver målrettet selvhjelpsarbeid. I Norge har vi et mangfold av organisasjoner med stor medlemsmasse. For mange medlemmer gir det en mulighet til å oppleve fellesskap og tilhørighet som er av stor verdi, i en belastet livssituasjon.

Fremmer kunnskap om selvorganisert selvhjelp og likepersonsarbeid

Samarbeider for at kunnskap skal vokse

Mange organisasjoner tilbyr sine medlemmer mulighet for å delta i grupper, kurs og nettverk. Dette er basert på verktøy fra selvhjelpsforståelse, tilrettelagt i likepersonsarbeid eller som selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Slike møteplasser og arenaer kan bidra til gjensidige læringsprosesser.

Mette Smedstad, spesialrådgiver ved Selvhjelp Norge, forteller om hvordan Selvhjelp Norge samarbeider med interesse- og brukerorganisasjoner:
- Organisasjoner er viktige arenaer for selvhjelpsarbeid. Vi i Selvhjelp Norge bidrar til å arrangere møteplasser for kompetanseheving, som kan bidra til å styrke organisasjonenes praksis. Mange har viktig kunnskap og erfaring med selvhjelp og likepersonsarbeid som vi sammen høster og lærer av, sier Mette.

Selvhjelp Norge har et kunnskapsoppdrag og skal bidra til formidling av kunnskap om selvorganisert selvhjelp til befolkningen.
- Som kompetansesenter deler vi denne kunnskapen og erfaringene som blir gjort. Slik utvikler og vokser kunnskapen om selvhjelp, sier Mette.

Hvordan kan Selvhjelp Norge og frivillige organisasjoner samarbeide?

Når frivillige organisasjoner, som for eksempel interesse- og brukerorganisasjoner, ønsker samarbeid om selvhjelp og likepersonsarbeid er Selvhjelp Norge en naturlig samarbeidspartner.
- Organisasjoner er velkommen til å ta kontakt med vårt hovedkontor eller direkte til distriktskontorene som er geografisk inndelt og dekker hele landet, sier Mette.

Selvhjelp Norge kan bidra med kunnskap og erfaring om selvhjelp, samt organisering, opplæring, oppstart av læringsnettverk, veiledning og innsats i lokalt forankringsarbeid.

Gjennom Selvhjelp Norges distriktskontorer deltar medlemmer fra ulike brukerorganisasjoner på igangsetteropplæring av selvorganiserte selvhjelpsgrupper. Ansatte ved distriktskontorene deltar på ulike lokale arrangementer og bidrar med erfaringsdeling, foredrag, veiledning og refleksjon på medlemskvelder, kurs og seminarer.

Selvhjelp Norges hovedkontor jobber på nasjonalt nivå som tilrettelegger av samarbeid på tvers, er koordinator, fagutvikler og påvirkningsaktør overfor myndigheter og beslutningstakere. Se kontaktinfo til Selvhjelp Norge her.

Samarbeider med Funksjonshemmedes fellesorganisasjon

Denne høsten er Selvhjelp Norge og Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) i gang med et nytt samarbeid. FFO har 82 ulike medlemsorganisasjoner, og er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner av funksjonshemmede og kronisk syke. I september 2017 inviterer FFO og Selvhjelp Norge til et felles seminar om selvhjelp og likepersonsarbeid.

Flere av FFOs medlemsorganisasjoner har utrykt ønske om at FFO som deres paraplyorganisasjon sammen Selvhjelp Norge kan legge til rette for møteplasser om selvorganisert selvhjelp og likepersonsarbeid. Med dette arrangementet ønsker FFO og Selvhjelp Norge å legge til rette for slike møteplasser. Her blir det mulig å utvikle praksis og bygge organisasjonene på viktige områder. Møteplasser kan være kurs, opplærings- og erfaringsarenaer for å drøfte felles utfordringer og styrke kompetansen på felles områder.

Felles erfaringer på tvers av problemer

Mette Smestad sier at Selvhjelp Norge har stor tro på kompetanseutvikling gjennom erfaringsdeling.

- Uavhengig av sitt eget livsproblem eller diagnose har mange mennesker lignende erfaringer knyttet til håndtering og mestring av livet, med alle dets små og store utfordringer. Eksempler på dette kan være hvordan de skal forholde seg til familie, venner, muliggjøre studier eller arbeidsliv, sikre deltakelse, ta tak i mestringsmuligheter og være aktiv i håndtering av eget liv, sier Mette.

Om Selvhjelp Norge

Selvhjelp Norge er et nasjonalt kompetansesenter om selvorganisert selvhjelp,som arbeider på oppdrag fra Helsedirektoratet etter Nasjonal plan for selvhjelp. Visjon er at alle i Norge skal vite hva selvorganisert selvhjelp er og kunne ta kunnskapen i bruk når livsproblemer oppstår.

Selvhjelpsforståelse og verktøy kan benyttes av alle uavhengig av diagnose og livsproblem. Deltakelse i en selvorganisert selvhjelpsgruppe er mulig fra fylte 18 år.

Selvhjelp handler om å ta ansvar for eget liv, bruke egne ressurser, og sette seg i stand til å håndtere hverdagen best mulig. Les mer om selvorganisert selvhjelp her.