Nasjonal satsing på selvhjelp

Nasjonal satsing på selvhjelp

Sist endret:

I Norge har vi en nasjonal plan for selvhjelp som viser retning og muligheter innen satsingen på selvhjelp som del av nasjonalt folkehelse- og psykisk helsearbeid. Mange kommuner samarbeider med Selvhjelp Norge om å muliggjøre selvhjelp lokalt. Her kan du lese hvordan og hvorfor.

Selvhjelp Norge er nasjonalt kompetansesenter for selvhjelp, og jobber på oppdrag fra Helsedirektoratet og etter nasjonal plan for selvhjelp (IS-2168). Den nasjonale planen beskriver kompetansesenterets samfunnsoppdrag, og er i tillegg en veiviser for alle som ønsker å arbeide med selvhjelp.

Selvhjelp Norge samarbeider med en rekke aktører om kunnskapsformidling og tilrettelegger for samhandling i nettverk for utvikling av lokalt selvhjelpsarbeid, og har kunnskap om hvordan arbeidet kan organiseres på en god måte.

Selvorganisert selvhjelpsarbeid er et supplement eller alternativ til ulike lavterskel tilbud, og lærings- og mestringstjenester som kommunene har ansvar for. Selvorganisert selvhjelp er gratis for den enkelte.

Selvorganisert selvhjelp – en mulighet for å mestre bedre

Selvhjelpsforståelse gjenspeiler en anerkjennelse av at menneskets egenkraft er den viktigste ressursen i alt helsearbeid, og er en grunnleggende helseforståelse. Selvhjelp er å ta tak i egne muligheter, finne frem til egne ressurser og ta ansvar for livet sitt.

Selvorganisert selvhjelp er en forståelse og arbeidsmåter som kan brukes alene eller sammen med andre. Det er av stor betydning at ansatte innen helsetjenestene bidrar til selvhjelpsforståelse og bruk av selvhjelp som mulighet. Bruk av selvhjelp vil ikke nødvendigvis føre til at problemene blir borte, men gjør det lettere å leve med det som er.

Selvorganiserte selvhjelpsgrupper

For mange mennesker er ei selvorganisert selvhjelpsgruppe god å ha i møte med «hverdagsproblemer», som for eksempel problemer i forbindelse med jobb, i møte med egne eller familiemedlemmers sykdommer, eller håndtere ensomhet. Deltakelse i en selvorganisert selvhjelpsgruppe er en mulighet for alle mennesker, uavhengig av problem.

Hvordan legge til rette i min kommune?

I mange kommuner finnes kontaktpunkter og personer som legger til rette og bidrar til oppstart av lokalt selvhjelpsarbeid. Kontaktpersonene har tilgang til opplæring, bistand og støtte fra Selvhjelp Norge. Mange kommuner samarbeider med Selvhjelp Norge for å implementere selvorganisert selvhjelp, her beskrives noen eksempler:

Stangehjelpa

Stangehjelpa er en lavterskel, kommunal tjeneste for alle aldersgrupper med rus eller psykiske problemer i Stange kommune. Stangehjelpa er opptatt av å bygge på folks ressurser, kunnskap om seg selv og sine erfaringer. De setter i gang selvorganiserte selvhjelpsgrupper og markedsfører dette som en selvstendig mulighet, eller før, samtidig med eller etter hjelp og behandling fra Stangehjelpa eller andre. Stangehjelpa har opprettet en intern ressursgruppe for selvorganisert selvhjelp som utvikler arbeidet videre sammen med Selvhjelp Norge.

Horten kommune

I Horten kommune samarbeider de tre, store sektorene innen Oppvekst, Kultur og samfunn og Helse og velferd om selvorganisert selvhjelp. En tverrsektoriell arbeidsgruppe informerer om selvhjelpsforståelsen bredt i kommunen og inn i sine egne sektorer. Lederen av arbeidsgruppen setter i gang og koordinerer de selvorganiserte selvhjelpsgruppene. Biblioteket er et av møtestedene for selvhjelpsgruppene.

Fredrikstad kommune og «Rask psykisk helsehjelp» (RPH)

Når introkurset i RPH i Fredrikstad er ferdig, er tema veien videre for den enkelte. For noen er det aktuelt med individuell behandling, for andre er det en selvorganisert selvhjelpsgruppe. Kommunen har ansatt en egen person som samarbeider tett med RPH, og som har ansvaret for å organisere og sette i gang de selvorganisert selvhjelpsgruppene. Selvhjelpsgruppene får blant annet bruke møtelokalene på biblioteket og hos Frivilligsentralen.

LINK i Oslo og Trondheim

Oslo og Trondheim kommune finansierer egne møtesteder for selvhjelp, såkalte LINK-er som er sentre for selvhjelp og mestring. De organiserer og setter i gang selvorganiserte selvhjelpsgrupper fortløpende i sine egne møtelokaler. LINK driver også et utstrakt samarbeid med andre aktører innen det offentlige og i det frivillige for å styrke og synliggjøre ulike selvhjelpsmuligheter. Å opprette et eget LINK er en mulighet over hele landet.

Mulighet etter gjennomførte lærings- og mestringskurs

De fleste hjelpetiltak og lærings- og mestringstilbud, som for eksempel KID- og KIB-kurs og diagnoseuavhengige kurs, foregår i en begrenset tidsperiode. Evalueringsresultater fra kommunale tilbud viser at mange deltakere etterspør en form for videreføring av eget endringsarbeid i et fellesskap med andre etter endt kommunalt tilbud. En selvorganisert selvhjelpsgruppe kan være en mulighet.

Styrke pårørendes situasjon

Veileder om pårørende i helse- og omsorgstjenesten (IS-2587) legger vekt på betydningen av at pårørende får møte andre pårørende som er i omtrent samme situasjon. Pårørendeveilederen viser til at helsepersonell skal sørge for opplæring, veiledning og støttetilbud til pårørende.

Kontaktdata: www.selvhjelp.no


Bildekilde: Depositphotos