Diagnoseuavhengige mestringskurs prøves ut i 14 kommuner

Diagnoseuavhengige mestringskurs prøves ut i 14 kommuner

Sist endret:

Nasjonal kompetansetjeneste for læring og mestring innen helse (NK LMH) har igangsatt et viktig prosjekt for å utvikle diagnoseuavhengige mestringskurs i kommunene. Selvorganisert selvhjelp kan være nyttig for mange i etterkant av slike kurs.

Denne høsten er 14 kommuner med i en pilotgjennomføring av diagnoseuavhengige mestringskurs, kalt "Mestringstreff". Målsettingen er å bidra til at kursdeltakere i løpet av seks ganger får med seg verktøy for å håndtere en utfordrende helse, eller kronisk sykdom. Økt mestring og bedre livskvalitet er et mål.

NK LMH har utviklet en håndbok for kommunene som gjør det enklere å gå i gang med et opplegg som dette. Selvhjelp Norge er representert i arbeidsgruppen, med tanke på å spre kunnskap om hvordan selvorganisert selvhjelp kan være en mulighet når kurset er slutt.

Diagnoseuavhengighet – en god innfallsvinkel

Mange kommuner har relativt få innbyggere. Å etablere mestringskurs der deltakerne har den samme diagnosen kan være vanskelig. Men dette er kun en av begrunnelsene for å etablere diagnoseuavhengige opplegg. Uansett hva slags diagnose man strever med, eller hvilket begrep som beskriver livsproblemet, er det mange felles faktorer, felles følelser, opplevelser og erfaringer forbundet med livssituasjonen. Det å lære sammen med andre, på tvers av diagnose eller tilstand, gir andre muligheter for deling og nye perkspektiver.

Håndbok for kommunene

NK LMH skriver følgende om håndboka på sine hjemmesider: "Håndboka består av en innledning og tre hoveddeler. Del 1 er en praktisk og konkret veileder for å planlegge og gjennomføre gruppebaserte, diagnoseuavhengige lærings- og mestringstilbud i kommunen. Her finner du forslag til temaer og innhold, nødvendige lokale vurderinger, konkrete verktøy og smarte tips. Presentasjoner knyttet til de enkelte samlingene ligger som vedlegg og kan brukes som støtteark til samlingene hvis ønskelig. Det er også knyttet lesetips til alle samlingene. Del 2 inneholder bakgrunn og kunnskapsgrunnlag, ulike modeller for organisering, samt refleksjoner knyttet til kompetansebehov i kommunene. Del 3 er en verktøykasse som tar for seg ulike praktiske tips, pedagogiske virkemidler og mestringsstrategier."

Hver kommune skal arrangere "Mestringstreff" etter malen håndboka beskriver og med utgangspunkt i materialet som finnes i håndboka. Så skal det hele evalueres og håndboka justeres på bakgrunn av de erfaringer pilotkommunene har gjort. Håndbokes planlegges ferdig for utgivelse sommeren 2017.

Les mer om prosjektet.