Rapporter

Kunnskap om selvorganisert selvhjelp blir publisert av ulike aktører og i ulike former, blant annet gjennom rapporter. Her finner du rapporter som kan være av interesse for deg som ønsker utfyllende kunnskap om selvorganisert selvhjelp og tilstøtende områder.

Rapport: Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon

Rapport: Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon

Erfaring viser at det å ta i bruk teknolog i arbeidet med selvorganiserte selvhjelpsgrupper øker mulighetene for deltakelse for mange mennesker. Les mer om Rapport: Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon

Rapport fra utviklingsprosjektet LINK Vestfold (2009-2011)

Dette er en rapport fra prosjektet med hensikt å etablere et senter for selvhjelp og mestring i Vestfold - LINK Vestfold. Prosjektet ble finansiert ved tilskuddsmidler til selvhjelpsprosjekter fra Helsedirektoratet. Les mer om Rapport fra utviklingsprosjektet LINK Vestfold (2009-2011)

Selvhjelp i rusfeltet - Et oppdrag for Helsedirektoratet (2009)

Norsk selvhjelpsforum/Selvhjelp Norge avsluttet nylig et større oppdrag for Helsedirektoratet, knyttet til Opptrappingsplanen for rusfeltet. Gjennomføringen av oppdraget er en del av Helsedirektoratets arbeid med Opptrappingsplanen for rusfeltet, som blant annet sier følgende om selvhjelp: ”Utvikle selvhjelp som metode og verktøy i rusfeltet og bidra til at selvhjelp gjøres kjent blant brukere, i kommunene og i spesialisthelsetjenesten (Helse- og omsorgsdepartementet).” Les mer om Selvhjelp i rusfeltet - Et oppdrag for Helsedirektoratet (2009)

Angstringens brukerundersøkelse 1996

Deltagelse i Angstringen Oslos selvhjelpsgrupper. Hvilke erfaringer har vi gjort siden 1986? Rapport fra en undersøkelse gjennomført blant medlemmene og en diskusjon av begrepene angst og selvhjelp. Les mer om Angstringens brukerundersøkelse 1996

Effekt av selvhjelpsgrupper ved angst og depresjon

Opptrappingsplanen for psykisk helse (Stortingsproposisjon nr. 63, 1997/99), og Stortingsmelding nr.16 (2002-2003) Resept for et sunnere Norge, legger stor vekt på betydningen av selvhjelpsarbeid. Les mer om Effekt av selvhjelpsgrupper ved angst og depresjon

Selvhjelp for pårørende - Et forprosjekt fra Landsforeningen for pårørende innen psykiatri i samarbeid med Høgskolen i Volda

Dette forprosjektet har hatt til hensikt å skaffe kunnskap om belastninger, mestring og selvhjelp blant pårørende innen psykiatrien. Målet har vært å sikre fagfelt og forskning oppdatert tilgang på pårørendes erfaringsbaserte kompetanse. Denne kompetansen er det et ønske om at organisasjonene og det offentlige skal nyttiggjøre seg i pasient- og pårørendeopplæring, med særlig vekt på økt mestring og livskvalitet. Les mer om Selvhjelp for pårørende - Et forprosjekt fra Landsforeningen for pårørende innen psykiatri i samarbeid med Høgskolen i Volda