Oversikt over forskning og litteratur om selvorganisert selvhjelp

Oversikt over forskning og litteratur om selvorganisert selvhjelp

Sist endret:

Denne oversikten er resultat av en gjennomgang av litteraturlister i notater, papers og publisert materiale fra forskningsprosjekter om selvorganisert selvhjelp finansiert med midler fra Helsedirektoratets tilskuddsordning til forskning på selvhjelp.

Selvhjelp Norges hovedoppgave er å spre informasjon og kunnskap om selvorganisert selvhjelp, både erfaringsbasert kunnskap og forskning. Innsamlet og oppsummerte erfaringer danner grunnlag for vårt formidlingsarbeid.

Oversikten er resultat av søk i databaser, litteraturlister, notater, "papers" og annet publisert materiale fra forskningsprosjekter, studier og faglitteratur om selvorganisert selvhjelp.  

For å sikre at viktig forskning, studier og litteratur inkluderes i denne oversikten er det tatt med alt som er publisert omkring selvhjelp, forstått som arbeid i selvhjelps­grup­per, siden begrepet selvorganisert selvhjelp ikke er benyttet i særlig grad i disse publikasjonene.

Der det er mulig har vi lagt inn lenke til fulltekstversjoner eller sammendrag av artikler og rapporter. Listene presenteres i alfabetisk rekkefølge.

Oversikten er i 2018 utvidet med supplerende forskning som både går direkte på selvhjelp, og forskningsfunn som viser at selvhjelp er en relevant metode, f.eks. innenfor rus- og psykisk helsefeltet.

 

Se oversikten her