Bibliotek som arena for selvhjelp - formidling, læring og møteplass

Bibliotek som arena for selvhjelp - formidling, læring og møteplass

Sist endret:

I Vestfold brukes Tønsberg og Nøtterøy bibliotek som en møteplass for samtalen om selvhjelp og det å gå i en selvhjelpsgruppe.

Bibliotek som arena for selvhjelp - formidling, læring og møteplass

Det har vært så vellykket å benytte biblioteket som arena at aktiviteten vil fortsette dette året. Det vil skje fredagene 26. mai, 25. august og 24. november kl 12-14 i 2017. En fredag hver tredje måned rigger vi opp stand, og det gir mulighet for en selvhjelpsprat over en kopp kaffe og noe å bite i. Fredager er en dag mange mennesker er innom biblioteket. Her kan besøkende få informasjon, brosjyrer og en prat om hva selvhjelp kan være for den enkelte. Siste fredag i februar var distriktskontorets seniorråd representert på standen.

 

Bakgrunn

Denne aktiviteten startet opp i 2015 som et samarbeid mellom biblioteket, Selvhjelp Norges distriktskontor for Buskerud, Vestfold og Telemark og erfaringsnettverket for selvorganisert selvhjelp i Vestfold. I Vestfold er det nå etablert 14 kontaktpunkter. Kontaktpunkt er steder der folk kan henvende seg for å få mer informasjon, og der det legges praktisk til rette for selvhjelpsgrupper.

Kontaktpunktene er lokalisert til Tønsberg, Nøtterøy, Horten, Holmestrand, Sande, Svelvik, Hof, Andebu, Stokke, Larvik og Sandefjord. Gjennom årene har kontaktpunktene opplevd at det kan være vanskelig å få nok henvendelser ett sted for å få ei gruppe på 5-8 personer. Erfaringsnettverket har da vært benyttet for å ”spleise” deltakere til grupper på tvers av kontaktpunktene/stedene. Det har vist seg å fungere der folk som ønsker en selvhjelpsgruppe også er villig til å krysse kommunegrensen. I noen tilfelle er det nettopp det folk ønsker. Det kan det være mange grunner til: Det kan være praktisk dersom man har en jobb i en annen kommune, eller det kan være et ønske om å ikke være så synlig i eget lokalmiljø. I Vestfold, der avstanden mellom kommunene ikke er så stor, har dette med å krysse kommunegrenser for å gå i gruppe, vært mulig.

 

Selvhjelp Norges distriktskontor for Buskerud, Vestfold og Telemark (etablert i 2011) er et av Selvhjelp Norges syv distriktskontorer. Kontorene jobber blant annet med å spre kunnskap om selvorganisert selvhjelp og informasjon om muligheten for å delta i selvhjelpsgrupper.

Erfaringsnettverket i Vestfold er et nettverk av folk som bidrar i informasjonsarbeidet. Det består av privatpersoner og folk representert fra det offentlige og fra ulike lag og foreninger.

Bibliotek-arenaen har også blitt en fast møteplass der folk som venter på at grupper skal bli fulltallige for å starte, kan ta møte opp og snakke med andre som har erfaring med tilrettelegging og deltagelse i gruppe.

Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Biblioteket er et litteraturhus-bibliotek. Oppdatert oversikt over tjenester og arrangementer finner du på www.tnb.no. Her annonseres alt som foregår, selvhjelpsaktivitet inkludert. Brosjyrer og informasjon om selvhjelp er tilgjengelig i bibliotekets informasjonshylle til enhver tid og kan også bestilles gratis her.

I forbindelse med standen er det utarbeidet en flyer med kort informasjon om selvhjelp og en oversikt over kontaktinformasjon til kontaktpunkter for selvhjelp i Vestfold. Den er tilgjengelig på biblioteket og her.

Det er mange som kan nås gjennom bibliotekets egne informasjonskanaler og biblioteket brukes også som en arena der selvhjelpsgrupper kan ha sine møter i åpningstiden frem til kl. 19 hver ukedag. Biblioteket har møterom som bestilles på mail.

Hvorfor en fast arena?

Hensikten med en fast møteplass hver tredje måned var at kontaktpunktene kan ha en felles arena å henvise til når folk venter på at det startes en selvhjelpsgruppe. Samtidig vil en slik aktivitet bidra til å spre informasjon om selvorganisert til flere mennesker. Biblioteket som arena ble valgt for dette formål.

Distriktskontoret har i samarbeid med nettverket i Vestfold, kontaktpunkt og frivillige hver tredje fredag i måneden hatt kontakt og vært i dialog med folk over en kopp kaffe for en selvhjelpsprat. Erfarne selvhjelpsdeltagere har også bistått her. På den måten har bredden av selvhjelpsarbeidet blitt formidlet ut fra det folk har hatt behov for å vite der og da, for eksempel fundamentet for selvhjelpsarbeidet, historien, konkret arbeid med å delta i en gruppe og hva selvhjelp kan være i hverdagen for folk.

Biblioteket som arena som en læringsarena og en møteplass for selvhjelp

Erfaringen er så langt nyttig av to grunner. Bidragsyterne på standen har blitt kjent med hverandre. Erfaringsnettverket i Vestfold har på den måten blitt sterkere ved at de har blitt mer kjent og slik i større grad henter erfaringer fra hverandre. Distriktskontoret har også hentet inspirasjon og erfaringer som har vært nyttige inn i det daglige informasjonsarbeidet. Samtalen mellom folk i ulike nettverk genererer ny aktivitet for informasjon på nye arenaer.

De som har vært i kontakt med oss på biblioteket er folk i alle aldre og i ulike livssituasjoner i livet. Selvhjelpspraten kan ha en stor individuell verdi for den enkelte. Her er noen eksempler:

  • En eldre dame uttrykte det slik: "Det er så mange som dør fra meg, selvhjelp er å stå i denne sorgen."
  • En selvhjelpsdeltager fortalte om sin erfaring til en annen mann, der sårbarhet, begrensinger, håp og forventing fikk plass i samtalen mellom de to.
  • Vi snakker ofte om det "å dele smerte, og ikke frata...”? Hva betyr det egentlig? Dialogen preges av praktiske eksempler der selvhjelpskompetansen blir begripelig og forståelig. Slik blir spørsmål om prinsipper og rammer for selvhjelpsgrupper tydeligere og konkrete.

Eksemplene viser at selvhjelpsforståelsen utvides og får praktisk betydning i hverdagen i møte mellom folk som deler sine erfaringer. Kunnskap og kompetanse deles og folk integrerer denne kompetansen som en del av sitt liv og det de ser som viktig inn i deres sammenheng, nettverk og i samfunnet forøvrig.

Vi har også vært i kontakt med andre aktører i biblioteket, slik som "Filosofisk hjørne" som har blitt en fast programpost hver fredag ved biblioteket. En gryende dialog om et felles arrangement har startet.

Biblioteket som arena blir på denne måten mer enn en formidlingsarena, det blir også en læringsarena og en møteplass for selvhjelp.

Erfaring med overføringsverdi

Det er mange biblioteker i Norge og de har et stort potensiale som informasjonskanal for å nå ut til folk. Generell informasjon gjennom bibliotekets nettside når mange og viser også frem det arbeidet som gjøres på selvhjelpsfeltet.

Det å bruke bibliotek som møteplass for ulike selvhjelpsaktører er viktig for å utveksle erfaringer og for at folk flest skal få mer kjennskap til arbeidet. Den gode samtalen med tid til refleksjon med dem som gjør erfaringer med bruk av selvhjelp i eget liv, gjør det lettere å relatere selvhjelpen til seg selv. I erfaringsnettverket i Vestfold blir dette ofte nevnt.

Biblioteket har blitt en sentral samarbeidsarena mellom nettverket i Vestfold, kontaktpunktene for selvorganisert selvhjelp og Selvhjelp Norges distriktskontor. Flere kontaktpunkter er i ferd med å benytte sitt lokale bibliotek som en informasjonsarena. Her ligger det mange muligheter fremover.

Bibliotek som arena for selvhjelp - formidling, læring og møteplass
Denne annonsen er brukt i bibliotekets programblad for våren 2017

 

Vil du vite mer om selvhjelpsarbeidet i dette området? Kontakt Anne Grete Tandberg.
Kontaktinformasjon til kontaktpunktene som er beskrevet overfor finner du her.